33 400 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013

Nr. 30 MOTIE VAN HET LID SCHOUTEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat kleine bedrijven niet altijd aansluiting vinden bij de roadmaps binnen de topsectoren, maar dat kleine bedrijven vooral willen aanhaken bij kleine, concrete projecten;

verzoekt de regering om, binnen het topsectorenbeleid het budget niet te verlagen voor beproefde open instrumenten, zoals TNO Cofin, Technologiestichting STW en de vrije competities in de bètagebieden van NWO, inclusief FOM,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten

Naar boven