33 400 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013

Nr. 117 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 24 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het regeerakkoord is opgenomen dat het kabinet het conceptwetsvoorstel natuurbescherming zal aanpassen;

constaterende dat de intrinsieke waarde van het dier wordt erkend in de huidige Flora- en faunawet en als leidend beginsel is vastgelegd in de Wet dieren, maar niet is opgenomen in de conceptwet;

verzoekt de regering, de intrinsieke waarde van wilde dieren op te nemen in de wet natuurbescherming,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Naar boven