33 400 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013

Nr. 105 MOTIE VAN HET LID THIEME C.S.

Voorgesteld 24 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat slachtdieren zo kort mogelijk getransporteerd dienen te worden;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar mogelijkheden om de transporten met slachtvee binnen Nederland of vanuit Nederland aan een maximumtransportduur te binden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Dikkers

Van Dekken

Naar boven