33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013

Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN HACHCHI

Ontvangen 22 november 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 11 Waterkwantiteit van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1 000 (x € 1 000).

II

In artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1 000 (x € 1 000).

III

In de begrotingsstaat inzake de agentschappen worden in Rijkswaterstaat de baten en het saldo van baten en lasten verlaagd met € 1 000 (x € 1000).

Toelichting

Indieners van onderhavig amendement en van amendement 33 400 A nr.14 (hierna: de amendementen) beogen om in financiering te voorzien voor de water-gerelateerde projecten die onderdeel uitmaakten van de voorstellen voor de besteding van de 10 miljoen euro voor duurzame ontwikkeling op Bonaire, St Eustatius en Saba uit het lenteakkoord. Deze middelen zijn komen te vervallen als gevolg van het herfstakkoord.

Dekking

De amendementen voorzien in dekking vanuit de bijdrage van de I&M begroting aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van projecten door Rijkswaterstaat. De korting kan worden opgevangen uit het positieve resultaat over 2011 dat dit jaar voor het eerst in de begrotingsstukken vermeld staat, en dat nog niet is aangewend. Er staat in de Memorie van Toelichting bij de I&M begroting (pagina 156) dat er sprake is van nog onverdeelde middelen uit het resultaat van Rijkswaterstaat over 2011 van ruim 25 mln euro. («Nog te verdelen resultaat» onderaan de tabel begroting van baten en lasten, kolom 2011).

Uitgaven

De projecten die de indieners willen financieren, hebben te maken met de drinkwatervoorziening op Saba en de waterzuivering op Bonaire. Hieronder is uit de recente brief van de eilandsbesturen aan de Tweede Kamer de projectomschrijving geciteerd. De omvang van de bijdrage zou voor de AWZI op Bonaire 750 duizend euro omvatten en voor de watervoorziening op Saba 250 duizend euro.

Bonaire: Onderhoud en Exploitatie tijdelijke AWZI:

«Op Bonaire is sinds 2011 een tijdelijke afvalwater zuiveringsinstallatie operationeel. Voor onderhoud en exploitatie van deze installatie is vanuit de OLB-begroting geen budget beschikbaar. Met de gelden uit het Lenteakkoord kon de verantwoordelijkheid hiervoor door de lokale overheid worden overgenomen. Afspraken daarover zijn inmiddels vastgelegd. Nu deze structurele middelen wegvallen vervalt ook de mogelijkheid dat het openbaar lichaam hier verantwoordelijkheid voor kan nemen.»

Saba: duurzame eigen watervoorziening

«The main project for Saba is realizing the sustainable provision of drinking water. There is an overall concern in the community about the quality of drinking water from the cisterns on the island. This leads to mass importation of bottled water. Approximately 300 cases of water are imported to Saba weekly. This is a large amount of plastic which all ends up in the landfill.

The concept of installing water filtration systems at the individual households would provide an immediate solution to this problem for henceforth people will use drinking water from the cisterns. This can be monitored by a government department.

After the installation the households themselves are responsible for maintenance of their own filters. Everyone buys a new one when necessary. Most households are able to replace the filters themselves. For the (mostly elderly) people who cannot replace their filter, government will replace those filters freely. This issue has been discussed several years with the Ministry of I&M, but until now the Ministry could not finance the whole project. Therefore co-financing this project with the Ministry of I&M should be possible.»

Van Veldhoven Hachchi

Naar boven