33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Ontvangen 22 november 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 3 000 (x € 1 000).

II

In artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2 000 (x € 1 000).

III

In artikel 15 Openbaar vervoer worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1 000 (x € 1 000).

IV

In artikel 17 Luchtvaart worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 3 000 (x € 1 000).

V

In artikel 19 Klimaat worden het verplichtenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10 000 (x € 1 000).

VI

In artikel 20 Lucht en geluid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1 000 (x € 1 000).

Toelichting

Hiermee beoogt de indiener de participatie van de Rijksoverheid mogelijk te maken in een nationale aanpak energiebesparing. Voor de begroting van 2013 betreft het een bedrag van in totaal € 10 miljoen. Indien daarover in 2013 geen overeenstemming wordt bereikt, vervalt de reservering van deze middelen voor dit doel en vloeien zij terug naar de oorspronkelijke artikelen als een kasschuif naar 2014. De indiener beseft dat € 10 miljoen slechts startgeld is. Voor volgende jaren moet aanvullende structurele financiering worden opgenomen in de begroting.

Dekking voor dit amendement wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte ruimte van de genoemde artikelen, meer specifiek de aldaar genoemde opdrachten. Deze opdrachten dienen allemaal ongeveer 10% te worden gekort.

Van Veldhoven

Naar boven