33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER

Ontvangen 20 november 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 18 Scheepvaart en havens worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 225 (x 1 000).

II

In artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 225 (x 1 000).

Toelichting

Met dit amendement komt er budget beschikbaar voor het voortzetten van het werk van het Bureau Voorlichting Binnenvaart en voor verlengen van het project maatwerkvoorlichting.

Tot en met 2011 ontving dit voorlichtingsbureau jaarlijks € 444 000. In 2012 is dit bedrag verlaagd tot € 119 000. In 2013 wordt volgens de begroting nog € 19 000 verstrekt en de subsidie beëindigd. Het voorlichtingsbureau ondersteunt de beleidsuitgangspunten van de regering om alternatieven voor wegvervoer te promoten en te benutten om zo een bijdrage te leveren aan de bestrijding van files. Door het wegvallen van de bijdrage van het Rijk zal het voorlichtingsbureau verdwijnen. Het budget uit dit amendement maakt het mogelijk dat het voorlichtingsbureau in 2013 blijft bestaan. Indiener beoogd dat de jaarlijkse subsidie van in totaal € 119 000 ook na 2013 behouden blijft. Aan het budget worden afspraken verbonden voor concreet te behalen doelen waarbij niet alleen vergroting van het aandeel in de mobiliteit van de binnenvaart, maar ook het verder verduurzamen door acties gericht op verladers en vervoerders centraal staat.

Met dit amendement wordt tevens verlenging van het succesvolle project maatwerk mogelijk. De subsidie van dit project loopt medio 2013 af. Inmiddels heeft dit project er al toe geleid dat verscheidene grote fabrikanten zijn overgestapt op binnenvaarttransport waardoor er minder vrachtwagens op de weg zijn. Om de in het kader van de besluitvorming over de Tweede Maasvlakte afgesproken groei van het aandeel binnenvaart in het vervoer te halen is blijvende inzet nodig om verladers te bewegen te kiezen voor binnenvaart. Het maatwerkproject wordt nu volledig bekostigd vanuit de begroting Infrastructuur & Milieu voor € 250 000 per jaar. Met dit amendement komt € 125 000 beschikbaar om het project in ieder geval tot eind 2013 voort te zetten. Indiener beoogd met dit amendement een tijdige evaluatie van het project medio 2013 zodat in de begroting voor 2014 kan worden besloten over het voortzetten van het project.

Dekking van het amendement komt ten laste van het programma Beter Benutten zoals opgenomen in amendement 33 400-A nr. 13. Het budget van dit programma staat technisch gereserveerd op het Hoofdwegenartikel.

Dik-Faber

Naar boven