33 400 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013

Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 november 2012

Met de brief van 25 oktober jl. heeft de vaste commissie voor Defensie mij een reactie gevraagd op de toezeggingenregistratie. Hiermee voldoe ik aan dat verzoek.

Resultaten consumer quality index

De zorginstellingen die zijn aangesloten bij het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteitsmeting van de door hun geleverde zorg. Voor de zorg die wordt geleverd door de gehele keten (LZV) is een aparte consumer quality index veteranenzorg (CQIv) ontwikkeld. De CQIv is gecertificeerd door het Centrum Klantenervaring Zorg. De index wordt al toegepast en blijkt een valide instrument te zijn om de kwaliteit van de zorg te meten. De grootte van de eerste steekproef is echter te klein om statistisch goed onderbouwde uitspraken te doen over de kwaliteit van de zorg.

Speer

De tussenevaluatie SPEER zal in de tweede helft van 2013 naar de Kamer worden gestuurd. De halfjaarlijkse voortgangsrapportage ontvangt u binnenkort.

Sourcing

Over de stand van zaken van de sourcingsprojecten heb ik u met mijn brief van 1 november jl. (Kamerstuk 31 125, nr. 14) geïnformeerd. Daarin heb ik tevens gemeld dat ik u spoedig informeer als overeenstemming is bereikt met de centrales van overheidspersoneel over het sociaal statuut.

Nazorg Tolken

De tolken die in Uruzgan met Nederlandse militairen hebben gewerkt, ontvangen een passende behandeling voor hun problemen. Zolang zij medisch worden onderzocht zijn ze weer aangesteld als militair met behoud van volledige bezoldiging. Verder worden zij intensief begeleid bij hun re-integratie. Om de erkenning en waardering voor hun werkzaamheden te tonen, is op 14 september jl. een lotgenotendag georganiseerd. Tijdens deze dag hebben de Commandant der Landstrijdkrachten en de Hoofddirecteur Personeel gesproken met hen.

Bij dit gesprek zijn uiteenlopende problemen aan de orde gekomen. Met de groep is afgesproken een begeleidingsgroep in te stellen waarin specifieke deskundigheid aanwezig is. Binnen afzienbare tijd zullen vervolggesprekken met de tolken worden gevoerd. Verder is onderzoek gedaan naar mogelijk strafbare handelingen waar door de tolken melding over is gedaan. Hierbij zijn geen nieuwe feiten aan het licht gekomen. De zaken die zijn gemeld, waren al bekend en onderzocht. De vermeende incidenten konden meestal worden herleid tot misverstanden, veelal veroorzaakt door cultuurverschillen.

De minister van Defensie, J. S. J. Hillen

Naar boven