33 400 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013

Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 november 2012

Op 7 november jl. heeft de vaste commissie voor Defensie mij verzocht om informatie naar aanleiding van een artikel in de Telegraaf van vrijdag 2 november jl. met de titel «Legerelite heult met motortuig». Voorts heeft de commissie mij verzocht in te gaan op de voorgestane handelswijze. Met deze brief voldoe ik aan dit verzoek.

De aandacht voor en bezorgdheid over de zogenoemde outlaw bikers – ook wel «1%-motorclubs» genoemd – zijn de aflopen tijd toegenomen, en niet zonder reden. Begin dit jaar meldde mijn ambtgenoot van Veiligheid en Justitie de Kamer (brief van 30 januari jl., Kamerstuk 29 911, nr. 59) dat de problematiek van de outlaw bikers ernstig en hardnekkig is. Er zijn signalen dat leden van dergelijke motorclubs zich een positie verwerven in de georganiseerde misdaad. Er is daarom een «Plan van aanpak bestrijding 1%-MC» vastgesteld. Een van de speerpunten in dit plan is aandacht voor outlaw bikers in overheidsdienst.

Het artikel in de Telegraaf van 2 november jl. stelt dat de Demons MC wordt gerekend tot de 1%-motorclubs. In die hoedanigheid zijn er contacten met andere outlaw bikers, zoals de Hell’s Angels. Het staat vast dat een aantal leden van een van de chapters van de Demons werkzaam is bij Defensie. Ik twijfel niet op voorhand aan de loyaliteit van de desbetreffende militairen. Wel is het opmerkelijk dat zij zich aansluiten bij een dergelijke motorclub. Medewerkers moeten zich realiseren hoe hun gedrag en de sociale omgeving waarin zij verkeren zich verhouden tot het ambt dat zij uitoefenen. Defensie op haar beurt heeft de verplichting daarop toe te zien binnen de grenzen van de wet en zo nodig maatregelen te nemen.

Integriteit staat hoog in het vaandel bij Defensie. Het gedrag van haar medewerkers, zowel tijdens als buiten diensttijd, moet verenigbaar zijn met het aanzien van het ambt. Een van de waarborgen van het integriteitssysteem is de Verklaring van Geen Bezwaar (VGB). Wanneer gedragingen van een medewerker daartoe gerede aanleiding geven, kan de VGB worden ingetrokken.

De minister van Defensie, J. A. Hennis-Plasschaert

Naar boven