33 400 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013

Nr. 26 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LUCAS EN JADNANANSING

Ontvangen 4 december 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 09 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met  € 15 000 (x € 1 000).

II

In artikel 09 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met  € 15 000 (x € 1 000).

Toelichting

Met dit amendement beogen indieners een nadere prioritering aan te geven voor de inzet van de middelen die in het aanvullende Begrotingsakkoord 2013 (Herfstakkoord) zijn vrijgemaakt voor de begeleiding van jonge academische docenten in het vo en béta-docenten. De indieners zouden bij de nadere uitwerking van de brief van 30 november 2012 graag zien dat onderstaande prioritering wordt gevolgd en dat de Kamer hierover op korte termijn geïnformeerd wordt.

De indieners blijven binnen de financiële kaders, die aangegeven zijn door het kabinet in de brief van 30 november 2012 en nemen de voorgestelde verdeling van de middelen over de jaren 2013 t/m 2017 als uitgangspunt. De indieners sluiten aan bij de voorstellen die gedaan zijn in het Masterplan Bèta & Technologie, om een versnipperde inzet van middelen te voorkomen.

Binnen deze kaders willen de indieners de beschikbare middelen meer evenredig verdelen tussen beide doelstellingen (meer academische docenten in het vo en bèta-docenten) en waar mogelijk een combinatie maken tussen beiden doelen.

De indieners geven een hoge prioriteit aan het sneller herkennen van bèta-talent op de basisschool, door een impuls te geven aan het opnemen van techniek en wetenschap in de kennisbases en curricula van alle PABO’s (masterplan beta & Technologie speerpunt 1, voorstel 2). Een volgende stap kan dan zijn het opnemen van dit vak in de eindtoetsen in het basisonderwijs (masterplan beta & Technologie speerpunt 1, voorstel 4).

Daarnaast geven indieners prioriteit aan de voorstellen die de instroom van academici en bèta’s in het onderwijs vergroten via de educatieve minor (masterplan Beta & Technologie speerpunt 1, voorstel 11), trajecten voor zij-instromers (masterplan Beta & Technologie speerpunt 1, voorstel 10), uitbreiding van het project Eerst de Klas (specifiek voor bèta-richtingen) en het versterken van de verbinding tussen scholen en bedrijven door stages en gastlessen (Masterplan Beta & Technologie speerpunt 1, voorstel 12).

Lucas Jadnanansing

Naar boven