Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333400-VIII nr. 161

33 400 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013

Nr. 161 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 juli 2013

Hierbij stuur ik u de Evaluatie van de financiering van de lokale publieke media-instellingen in de jaren 2009–2012 toe1. In de Mediawet 2008 staat dat uw Kamer iedere drie jaar wordt geïnformeerd over de doeltreffendheid en de effecten van de in de wet vastgelegde plicht voor gemeenten om de lokale media-instelling te bekostigen. Het Commissariaat voor de Media heeft de evaluatie uitgevoerd.

Ik wil het rapport eerst nader bestuderen en bespreken met betrokken partijen alvorens ik met mijn reactie kom. In het najaar informeer ik de Kamer per brief over mijn bevindingen. Met deze brief zal ik ook tegemoet komen aan mijn eerdere toezegging u te informeren over de lokale omroep.2

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Toezegging tijdens het Wetgevingsoverleg Media 10 december 2012, Kamerstuk 33 400 VIII nr. 93.