33 400 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013

Nr. 104 AMENDEMENT VAN HET LID MONASCH C.S.

Ontvangen 20 december 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 433 (x € 1 000).

II

In artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 433 (x € 1 000).

Toelichting

Rijksmuseum Twenthe is in het advies Slagen in Cultuur ingedeeld in categorie 4 van de rijksmusea en is 50% gekort op de exploitatiesubsidie, waardoor onvoldoende middelen overblijven voor openstelling. De indieners vinden het onwenselijk dat het museum definitief in deze mate gekort wordt voordat een beslissing is genomen over de herziening van het museumbestel, waarover zeer binnenkort het advies van de Raad voor Cultuur gepubliceerd wordt. Juist voor het Rijksmuseum Twenthe noemde de Raad in zijn advies voor de basisinfrastructuur de mogelijkheid van een positie binnen het nieuwe bestel. De korting wordt voor 2013 verlaagd naar 25%, zodat dit museum in samenspraak met provincie en lokale overheden voor het publiek open kan blijven. Daarnaast kan het museum het komend jaar gebruiken om te werken aan een duurzaam toekomstplan.

De dekking voor dit amendement wordt gevonden binnen hetzelfde beleidsartikel, in het onderdeel «Subsidies».

Monasch Venrooy Bergkamp Keijzer Dik-Faber Klein

Naar boven