33 400 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013

Nr. 102 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1001

Ontvangen 19 december 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 250 (x € 1 000).

II

In artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 250 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement zorgt voor het verzachten van de bezuinigingen in 2013 op de Rijksmusea Slot Loevestein en Huis Doorn. Deze musea zijn ingedeeld in categorie 4 van de Rijksmusea. Instellingen in categorie 4 zijn «Instellingen die vanwege taakuitoefening of collectieniveau het verstrekken van een rijkssubsidie niet rechtvaardigen». Deze musea zijn 50% gekort op de rijkssubsidie en de beheerovereenkomst wordt vanaf 2017 opgezegd.

De dekking wordt gevonden in het niet-juridisch verplichte deel van artikel 14 (cultuurbegroting).

Dik-Faber Bergkamp


X Noot
1

Vervangen i.v.m. wijzing in de ondertekening.

Naar boven