33 400 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013

Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 oktober 2012

Met deze brief bericht ik u van mijn besluit om de voorgenomen fusie tot één organisatie van de Koninkijke Bibliotheek (KB) en het Nationaal Archief (NA) te bevriezen en een verkenning uit te laten voeren naar alternatieve vormen van samenwerking. Van het voornemen tot fusie stelde ik uw Kamer in kennis met mijn brief dd. 23-12-2011 (vergaderjaar 2011–2012, Kamerstuk 33000-VIII, nr. 161).

Reden voor mijn besluit tot bevriezen is dat de beoogde opbrengsten van een fusie tot één organisatie op dit moment nog onvoldoende worden aangetoond. Deze opbrengsten zijn eerder geformuleerd in termen van voordelen op gebied van kwaliteit, continuïteit en efficiency bij het realiseren van de ambities ten aanzien van de digitalisering van informatie en de informatiehuishouding van het Rijk. Deze ambities gelden in relatie tot uiteenlopende gebruikersgroepen (wetenschap, onderwijs, overheid, cultuur en burgers).

Het gestelde doel, kwaliteitsverbetering en het efficiënt voldoen aan de toekomstige digitaliseringsopgave, is echter onverminderd van belang. Om deze reden heb ik besloten om ook andere potentiële oplossingen en samenwerkingsvormen te laten verkennen.

Duur van deze verkenning zal naar verwachting circa zes maanden bedragen. Nieuwe voorstellen aan uw Kamer over dit onderwerp zijn derhalve te verwachten van een nieuw kabinet.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra

Naar boven