33 400 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

18 september 2012

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Dienst Uitvoering Onderwijs en het Nationaal Archief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 3

In afwijking van artikel 5, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt voor het jaar 2013 een meerjarige begrotingsreserve ten laste van het niet-beleidsartikel Apparaatskosten (artikel 95) aangehouden.

Artikel 4

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013
Departementale begrotingsstaat (VIII) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2013
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bedragen x € 1 000
 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

34 074 608

1 190 482

         
 

Beleidsartikelen

 

33 829 453

1 189 915

01

Primair onderwijs

9 726 096

9 727 312

1 661

03

Voortgezet onderwijs

7 043 703

7 074 820

1 361

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

3 564 888

3 500 665

0

06

Hoger beroepsonderwijs

2 468 852

2 464 254

1 213

07

Wetenschappelijk onderwijs

3 936 841

3 894 582

16

08

Internationaal beleid

8 573

16 969

99

09

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

422 534

422 534

0

11

Studiefinanciering

4 039 626

4 039 626

763 301

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

115 298

115 298

6 189

13

Lesgelden

7 000

7 000

223 529

14

Cultuur

983 643

789 155

1 945

15

Media

875 893

876 224

190 500

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

811 107

885 520

101

25

Emancipatie

7 620

15 494

0

         
 

Niet-beleidsartikelen

 

245 155

567

91

Nominaal en onvoorzien

– 818

– 818

0

95

Apparaatskosten

245 973

245 973

567

Vaststelling van de Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2013
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bedragen x € 1 000

Naam baten-lastendienst

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

231 668

231 668

0

Nationaal Archief (NA)

27 593

27 593

0

Totaal

259 261

259 261

0

Naam baten-lastendienst

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

6 914

0

Nationaal Archief (NA)

2 940

1 000

Totaal

9 854

1 000

Geraamde ontvangsten (bedragen x €  1 miljoen)

Geraamde ontvangsten (bedragen x €  1 miljoen)

Geraamde uitgaven (bedragen x €  1 miljoen)

Geraamde uitgaven (bedragen x €  1 miljoen)
Naar boven