33 400 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013

Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 april 2013

Namens de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer heeft de griffier van deze commissie mij op 24 april 2013 schriftelijk verzocht om de Tweede Kamer voor 30 april 2013 te informeren over de wijze waarop demonstraten tegen de monarchie zullen worden bejegend. Hierbij geef ik uitvoering aan dit verzoek.

De vrijheid van meningsuiting en het recht om te demonstreren vormen belangrijke waarden in onze democratie. Deze grondrechten dienen te worden gewaarborgd. Dat geldt ook op en rond 30 april. De Wet op de Openbare Manifestaties en het Wetboek van Strafrecht begrenzen hetgeen is toegelaten bij een demonstratie. Het eventueel optreden zal passen bij de uitgangspunten van de troonswisseling: feestelijk, open, ongestoord en veilig. Het is aan het lokaal bevoegd gezag om een afweging te maken over eventueel optreden. Elk optreden kan zo nodig altijd getoetst worden bij de rechter.

In Amsterdam zijn op en rond 30 april 2013 zes locaties aangewezen waar kan worden gedemonstreerd. In overleg met organisatoren van demonstraties wordt bezien welke van de demonstratielocaties het meest geschikt is, waarbij onder andere gekeken wordt naar het verwachte aantal demonstranten. Bovendien heeft elke individu vanzelfsprekend het recht om op 30 april om overal in Amsterdam zijn mening te uiten, zolang dit binnen de grenzen van de wet gebeurt.

Op het Waterlooplein zal een demonstratie plaatsvinden van mensen die tegen de monarchie zijn. Naar ik begrijp heeft de burgemeester van Amsterdam een constructief gesprek gevoerd met de organisatoren van de genoemde demonstratie. Er is op voorhand geen enkele reden om aan deze demonstratie voorschriften te verbinden of anderszins te beperken.

Alles overziend is naar mijn mening het demonstratierecht in Amsterdam op 30 april ruimschoots gewaarborgd.

De minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Naar boven