Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333400-VII nr. 13

33 400 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013

Nr. 13 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 19 december 2012

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A.

Het opschrift komt te luiden: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013.

B.

Na artikel 1 wordt een artikel 1a ingevoegd luidende:

Artikel 1a

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

C.

Artikel 2 wordt vervangen door:

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaten inzake baten-lastendiensten voor het jaar 2013 worden vastgesteld.

D.

Na artikel 3 wordt een artikel 3a ingevoegd luidende:

Artikel 3a

In afwijking van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt de begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst vastgesteld bij deze wet.

E.

Aan het slot wordt de volgende begrotingsstaat toegevoegd.

Begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst

Begroting 2013

Bedragen x € 1 000

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

3 155 943

3 085 949

754 329

         

1

Woningmarkt

2 950 887

2 880 443

578 445

2

Woonomgeving en bouw

32 189

32 639

91

3

Kwaliteit Rijksdienst

29 380

29 380

250

4

Uitvoering Rijkshuisvesting

59 207

59 207

357

5

Beheer materiële activa

84 280

84 280

175 186

F.

De begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten voor het jaar 2013 wordt vervangen door de volgende twee begrotingsstaten inzake baten-lastendiensten .

Begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten

Begroting 2013

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bedragen x € 1 000

Naam baten-lastendienst

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Basisregistratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

90 931

90 931

0

Totaal

90 931

90 931

0

Naam baten-lastendienst

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal ontvangsten

Basisregistratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

15 000

12 000

Totaal

15 000

12 000

Begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten

Begroting 2013

Wonen en Rijksdienst

Bedragen x € 1 000

Naam baten-lastendienst

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Doc-Direkt

31 868

31 750

118

Logius

84 978

83 756

1 222

P-Direkt

73 225

72 642

583

De Werkmaatschappij

123 061

122 797

264

FMHaaglanden

95 291

95 291

0

Rijksgebouwendienst

1 409 877

1 418 365

– 8 488

Dienst van de Huurcommissie

14 173

14 173

0

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

23 358

23 282

76

Totaal

1 855 831

1 862 056

– 6 225

Naam baten-lastendienst

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal ontvangsten

Doc-Direkt

1 455

655

Logius

1 839

370

P-Direkt

26 800

15 000

De Werkmaatschappij

3 547

1 000

FMHaaglanden

12 538

6 510

Rijksgebouwendienst

921 560

522 157

Dienst van de Huurcommissie

1 372

0

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

90 478

90 000

Totaal

1 059 589

635 692

Toelichting

Bij de eerste Nota van wijzigingen is door middel van een splitsing van het oorspronkelijke wetsvoorstel tot vaststelling van de begrotingsstaten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013 een nieuw voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst gecreëerd. Deze wettechnische oplossing is door de Afdeling advisering van de Raad van State ontraden. Om die reden is thans gekozen voor de constructie waarbij in het oorspronkelijke voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ook de begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst wordt opgenomen.

Het advies van de Raad van State en de daarop door het kabinet gegeven reactie is door de Minister van Financiën heden aan de Tweede Kamer gestuurd.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

De minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok