33 400 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013

Nr. 44 MOTIE VAN DE LEDEN VAN OJIK EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland met 93 landen verdragen heeft die buitenlandse investeerders korting geven op belastingen;

verzoekt de regering, alle lopende belastingverdragen afgesloten met derde landen door te lichten op negatieve effecten voor OS-landen en hier staande praktijk van te maken bij het afsluiten van nieuwe belastingverdragen;

verzoekt de regering tevens, de Kamer hier voorafgaand aan de aankomende Voorjaarsnota over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik

Jasper van Dijk

Naar boven