33 400 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013

Nr. 39 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister heeft aangegeven het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking te willen vergroten;

verzoekt de regering, een nulmeting uit te voeren naar het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking, deze meting jaarlijks te herhalen en zich te houden aan de uitspraak om het draagvlak te vergroten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma

Naar boven