33 400 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013

Nr. 32 MOTIE VAN HET LID MAIJ C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 70% van de arme mensen in de wereld vrouw is;

constaterende dat er ondanks wereldwijde afspraken om de rechten, kansen en veiligheid van vrouwen en meisjes te verbeteren, nog maar beperkte vooruitgang is geboekt;

overwegende dat UN Women de initiatieven van de VN op het gebied van vrouwenrechten, gendergelijkheid en empowerment van vrouwen samenbrengt;

verzoekt de regering, voor de behandeling van de begroting voor 2014 te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de vestiging van een nationaal comité van UN Women in Nederland te faciliteren en wat de financiële consequenties zouden zijn, en de Kamer tijdig te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Maij

De Caluwé

Sjoerdsma

Naar boven