33 400 J Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2013

Nr. 18 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID JACOBI TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 6

Voorgesteld 20 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet streeft naar synergie van water, natuur en andere maatschappelijke belangen;

overwegende dat het verdrogingsprobleem in waterafhankelijke natuurgebieden kan bijdragen aan de zoetwatervoorziening van Nederland;

overwegende dat met het akkoord decentralisatie natuurbeleid het Rijk geen zicht meer heeft op de stand van zaken van de verdrogingsproblematiek;

overwegende dat Nederland al sinds eind jaren tachtig een verdrogingsbestrijdingsdoelstelling heeft in het water- en natuurbeleid om in de periode 2010–2015 dit terug te brengen tot ca. 60%;

verzoekt de regering om, samen met de provincies te komen met een stand van zaken over de genomen maatregelen in de aangewezen TOP-gebieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Naar boven