33 400 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2013

33 400 C Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2013

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID SCHOUW

Voorgesteld 19 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet het voornemen heeft tot zeer omvangrijke decentralisaties waaraan grote bezuinigingen zijn verbonden;

overwegende dat veel gemeenten en maatschappelijke organisaties zich grote zorgen maken over de decentralisaties in financieel en organisatorisch opzicht en over de gevolgen voor kwetsbare groepen;

overwegende dat er onvoldoende inzicht bestaat in de uitvoeringsrisico's en financiële risico's van deze decentralisaties;

verzoekt de regering, onderzoek te laten doen door een onafhankelijke partij, bijvoorbeeld het CPB en/of het SCP, naar de financiële risico's en uitvoeringsrisico's van de decentralisaties, en in dit onderzoek aandacht te besteden aan de mogelijkheden deze risico's te ondervangen en bij de uitvoering te adresseren, onder de voorwaarde dat dit onderzoek niet tot vertraging van het decentralisatieproces leidt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw

Naar boven