Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333400-A nr. 109

33 400 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013

Nr. 109 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juli 2013

In mijn brief van 5 april (Kamerstuk 33 400 A, nr. 91) en in het AO Scheepvaart van 25 juni jongstleden heb ik toegezegd uw Kamer nader te informeren over de mogelijkheden om de huidige bedientijden van de sluizen op de Maasroute te handhaven.

Mede gezien het belang van deze route als onderdeel van het internationaal kernnet uit de SVIR ben ik verheugd u te kunnen melden dat ik met de regio en sector overeenstemming heb kunnen bereiken over de bedientijden op de Maasroute voor de komende 10 jaar.

De provincie Limburg is bereid € 1 mln. bij te dragen in de investering voor de bediencentrale Zuid, waarmee bediening op afstand op een deel van de Maasroute mogelijk wordt en de totale bedienkosten verminderen. Ook het gezamenlijke bedrijfsleven levert een financiële bijdrage in 2013 en heeft aangegeven zich in te spannen de vervoersstromen af te stemmen op de aangeboden service om hiermee wachttijden te minimaliseren.

In overleg met de regio Limburg heb ik het volgende afgesproken:

  • 1. De huidige uitgebreide bedientijden (150 uur) worden tot en met eind 2014 in stand gehouden;

  • 2. Vanaf 1 januari 2015 gaat er een nieuw flexibel bedienregime in, dat versoberde, vraaggestuurde 7x24-uurs bediening mogelijk maakt. Door een flexibilisering van de inzet van het beschikbare bedienpersoneel wordt een deel van de beschikbare capaciteit van de dag- naar de nachturen in het weekend verschoven. Daarnaast wordt bediening op afroep gedurende de nacht op sluizen Weurt en Sambeek ingevoerd. Aangezien er op een deel van de bediende uren minder personeel beschikbaar is, kunnen de wachttijden voor de scheepvaart vooral bij de sluizen Weurt en Sambeek op piekmomenten oplopen. Voor de nachtelijke uren kan de reistijd voor het gehele traject oplopen met ongeveer 2,5 uur. Dit is met de regio en de sector afgestemd en wordt acceptabel geacht gezien het feit dat wel 7x24-uurs service wordt geleverd. Doelstelling blijft om op totaalniveau binnen de streefwaarden uit de SVIR te blijven (structurele wachttijd van maximaal 30 minuten per sluis);

  • 3. In 2014 wordt met het nieuwe bedienregime proefgedraaid.

In de komende maanden zal ik met de overige regio’s en de sector op soortgelijke wijze de bedienregimes verder uitwerken om tot een zo optimaal mogelijke invulling van de sluisbediening te komen. Dit conform de met u besproken werkwijze in het AO Scheepvaart van 25 juni 2013. Het bereikte resultaat voor de Maasroute sterkt mij in de gedachte dat met een maximale inzet en bijdrage van alle betrokken partijen tot een invulling van de taakstelling gekomen kan worden die voor een ieder acceptabel is. In de Bestuurlijke Overleggen rond het MIRT (najaar 2013) wil ik met de regio’s afspraken maken over de bedientijden op de verschillende vaarwegen, waarna ik dit pakket aan uw Kamer zal voorleggen.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus