33 400 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013

Nr. 102 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 juni 2013

Bijgaand ontvangt u de eerste «Publieksrapportage Rijkswegennet» van dit jaar1. Het doel van deze rapportage is informatie te bieden over de ontwikkeling van de doorstroming op het hoofdwegennet en de hinder door werkzaamheden.

Deze rapportage vervangt de voormalige Kwartaalrapportages Minder Hinder en de Kwartaalmonitor Bereikbaarheidsontwikkeling Hoofdwegennet en bevat feiten en cijfers over de periode januari t/m april 2013 van onder meer de volgende onderwerpen:

 • verandering in de totale afstand die het verkeer heeft afgelegd op het rijkswegennet

 • filezwaarte en top10-filelocaties

 • recente openstellingen van wegen en de bijdrage daarvan aan de doorstroming

 • geplande wegwerkzaamheden en de hinder die weggebruikers daarvan ondervinden

 • beleving door weggebruikers

 • verkeersveiligheid

Conclusies afgelopen vier maanden

De belangrijkste conclusies van deze publieksrapportage over de periode 1 januari tot en met 30 april 2013 zijn dat:

 • het aantal afgelegde kilometers op jaarbasis licht gedaald is met 0,5 procent. Het aantal afgelegde kilometers op jaarbasis komt op 64,4 miljard.

 • de hoeveelheid file nog steeds afneemt, in deze periode met 5,6 procent. Daarmee komt de filezwaarte op 8,3 miljoen kilometerminuten op jaarbasis;

 • automobilisten -net als vorig jaar- zeer tevreden zijn over Rijkswaterstaat: drie op de vier automobilisten is tevreden over Rijkswaterstaat als beheerder van het rijkswegennet;

 • de afgelopen vier maanden de hinder door werkzaamheden ongeveer gelijk is gebleven en nu 5,2 procent is van de totale filezwaarte;

 • er iets meer vorstschade is geweest dan vorig jaar;

 • het aantal geregistreerde verkeersdoden op het Rijkswegennet steeg van 67 in 2011 naar 90 in 2012. Het aantal verkeersdoden is de afgelopen drie jaar steeds gedaald, maar stijgt nu weer voor het eerst sinds 2008. Over een langere periode gezien mag op grond van één jaar stijging nog niet de conclusie worden getrokken dat de dalende trend nu is gestopt.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven