33 367 Aanpassing van de Wet op de ondernemingsraden in verband met wijziging van de financiering van het scholingssyteem voor leden van de ondernemingsraad en enkele andere wijzigingen van deze wet

Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID VAN WEYENBERG

Ontvangen 12 februari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In de beweegreden wordt «verduidelijken en de verplichte bemiddeling in het kader van de geschillenprocedure te laten vervallen» vervangen door: verduidelijken, de verplichte bemiddeling in het kader van de geschillenprocedure te laten vervallen en de eis voor het indienen van een kandidatenlijst voor de verkiezing van leden van de ondernemingsraad door in de onderneming werkzame kiesgerechtigde personen die geen lid zijn van een vereniging van werknemers, te verlichten;.

II

In artikel I wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

Artikel 9, tweede lid, onderdeel b, komt te luiden:

  • b. ieder in de onderneming werkzame kiesgerechtigde persoon of groep van personen, niet zijnde lid van een vereniging als bedoeld onder a welke een kandidatenlijst heeft ingediend.

Toelichting

Zeggenschap van werknemers is van groot belang. De ondernemingsraad is daarbij een belangrijk instrument. Dit amendement beoogt een drempel weg te nemen voor werknemers die zich verkiesbaar willen stellen voor de ondernemingsraad.

Nu is het zo dat een werknemer 30 handtekeningen moet verzamelen om zichzelf verkiesbaar te stellen. Vakbonden mogen wel direct kandidaten aanleveren, zonder eerst handtekening te verzamelen. Dit amendement laat de eis om 30 handtekeningen te verzamelen vervallen. Zodoende is iedere werknemer in de gelegenheid zichzelf verkiesbaar te stellen voor de ondernemingsraad zonder hiervoor afhankelijk te zijn van een vakbond of 30 handtekeningen.

Aan de wijze waarop de leden van de ondernemingsraad worden gekozen wordt met dit amendement niets veranderd. Deze verkiezing geschiedt bij geheime schriftelijke stemming en aan de hand van een of meer kandidatenlijsten.

Van Weyenberg

Naar boven