33 358 Marinierskazerne Zeeland

Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 juni 2020

Op 14 februari heeft het kabinet twee voorgenomen besluiten genomen. Enerzijds het voorgenomen besluit om de marinierskazerne niet in Vlissingen te bouwen en anderzijds het voorgenomen besluit om gezamenlijk te werken aan een voor zowel Zeeland als het kabinet aanvaardbaar compensatiepakket (Kamerstuk 33 358, nr. 15). Op 6 maart heb ik samen met de staten van Zeeland, de gemeenteraad van Vlissingen en het waterschap Scheldestromen opdracht gegeven aan speciaal adviseur Bernard Wientjes om advies uit te brengen over compensatiemogelijkheden voor Zeeland en Vlissingen wanneer de marinierskazerne niet naar Vlissingen komt, met als doel bestuurlijke besluitvorming af te ronden voor het zomerreces.

Met deze brief wordt uw Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van dit proces en in het bijzonder over de uitkomsten uit het bestuurlijk overleg van 26 juni 2020 over het compensatiepakket.

Startschot met gezamenlijke opdracht aan speciaal adviseur

Het verstrekken van de opdracht aan de speciaal adviseur op 6 maart markeert de start van een gezamenlijk proces van de Provincie Zeeland, gemeente Vlissingen, Waterschap Scheldestromen en het Rijk dat dient bij te dragen aan het herstel van vertrouwen vanuit Zeeland in het kabinet.

Samen met deze partijen heeft speciaal adviseur Wientjes vanaf dat moment gewerkt aan de totstandkoming van een ruimhartig en breed pakket, ter compensatie van het voorgenomen besluit van het kabinet om de marinierskazerne niet in Vlissingen te bouwen.

In korte tijd is Bernard Wientjes erin geslaagd tot een pakket maatregelen te komen dat wordt gedragen door de verschillende partijen.

Het pakket is gericht op het versterken van de sociaaleconomische structuur en het bevorderen van het vestigingsklimaat en is gebaseerd op de drie sporen uit de opdracht van de speciaal adviseur:

  • 1. Schade gerelateerd aan de kazerne en het voorgenomen kabinetsbesluit om de kazerne niet in Vlissingen te plaatsen. Apart inzichtelijk maken welke componenten daarin onderscheiden kunnen worden (aandacht voor directe en indirecte kosten en gemiste inkomsten) en benodigde compensatie.

  • 2. Pakket aan concrete maatregelen waarmee de sociaaleconomische structuur in Zeeland en Vlissingen kan worden versterkt vergelijkbaar in effect met de komst van de mariniers (o.a. mensen/gezinnen die zouden komen, economische spin-off, ozb).

  • 3. De mogelijkheden om het beeld van het vestigingsklimaat in Zeeland te versterken.

Het compensatiepakket heeft een cumulatieve omvang van 651,9 mln. euro in de periode van 2020 tot en met 2030. Dit bedrag bestaat uit een combinatie van incidentele en structurele kosten. De structurele kosten, die ook na 2030 doorlopen, zijn 66,3 mln. euro. In de bijlage vindt u een nadere uitsplitsing van de bedragen1.

Akkoord en gezamenlijke uitvoering

Provincie Zeeland, gemeente Vlissingen, Waterschap Scheldestromen en het Rijk nemen het advies over en hebben hierover een bestuursakkoord gesloten. Het akkoord is bijgevoegd en bevat als bijlage het advies van speciaal adviseur Wientjes2.

Met het sluiten van het bestuursakkoord wordt een eerste stap gezet in het herstel van vertrouwen. Voor een duurzaam herstel van het vertrouwen is blijvende samenwerking en een langdurig partnerschap nodig.

Partijen gaan de komende periode vanuit dit langdurige partnerschap gezamenlijk uitvoering geven aan het compensatiepakket. Doel hiervan is om de sociaaleconomische structuur in Zeeland en Vlissingen en het beeld van het vestigingsklimaat te versterken door uitvoering van de afgesproken maatregelen. Om een voortvarende uitvoering te borgen wordt een governance ingericht met een bestuurlijke stuurgroep waarvan de commissaris van de Koning van Zeeland, de burgemeester van Vlissingen, en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deel uitmaken.

Invulling Kamermoties en definitieve besluitvorming kabinet

Met deze brief geef ik tevens invulling aan de moties van de leden Diks, c.s. (Kamerstuk 33 358, nr. 16), Voordewind, c.s. (Kamerstuk 33 358, nr. 21), Bosman, c.s. (Kamerstuk 33 358, nr. 23) en Helvert, c.s. (Kamerstuk 33 358, nr. 19).

Met het inwerkingtreden van het bestuursakkoord worden de twee voorgenomen besluiten definitief. Enerzijds het voorgenomen besluit om de marinierskazerne niet in Vlissingen te bouwen en anderzijds het voorgenomen besluit om uitvoering te geven aan een compensatiepakket als gevolg van het eerste besluit. Het akkoord treedt in werking nadat provinciale staten van de Provincie Zeeland, de Gemeenteraad van Vlissingen en het Algemeen Bestuur van het Waterschap hieraan goedkeuring hebben gegeven, uiterlijk op 1 augustus 2020.

Nieuwe start

Zoals uit het advies blijkt, dient dit compensatiepakket gezien te worden als een wederzijds bewijs van goede wil en een nieuwe start, waarbij Rijk en regio eendrachtig samenwerken om recht te doen aan de ontstane situatie, om verlies te compenseren en om maximaal te investeren in de kracht van Vlissingen en Zeeland.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven