Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533348 nr. 55

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Nr. 55 AMENDEMENT VAN HET LID GRASHOFF

Ontvangen 15 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 1.6a wordt na het vijfde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 5a. Bij algemene maatregel van bestuur kan Onze Minister ter uitvoering van internationale verplichtingen nadere eisen stellen aan de provinciale natuurvisie.

Toelichting

Met dit amendement krijgt de Minister van Economische Zaken de mogelijkheid om nadere regels te stellen aan de provinciale natuurvisie. Het Rijk vertegenwoordigt Nederland in internationaal verband en is verantwoordelijk voor de nakoming van internationale verplichtingen door Nederland. Ingevolge artikel 1.10 zijn de provincies in grote mate verantwoordelijk voor het Nederlandse natuurbeleid. De provincies zijn aanspreekbaar op een goede uitoefening van hun taken en verantwoordelijkheden maar hebben een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.

De indiener is van mening dat wanneer Nederland zijn internationale verplichtingen niet nakomt de Minister van Economische Zaken invloed moet kunnen uitoefenen op het provinciale natuurbeleid. Hiermee wordt het eerder geschrapte wetsartikel weer aan de wet toegevoegd. Volgens de indiener is het belang om te voldoen aan internationale verplichtingen groter dan de geldende uitgangspunten omtrent maximale beleidsvrijheid voor decentralisatie van taken. Met dit amendement wordt een wettelijke basis gecreëerd om via algemene maatregel van bestuur nadere eisen te stellen.

Grashoff