33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Nr. 191 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 184

Voorgesteld 14 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat een lappendeken aan provinciale vrijstellingen voor beweiden en bemesten ongewenst is;

verzoekt de regering in overleg met de provincies de natuurregelgeving zo aan te passen dat de huidige landelijke vrijstelling van de vergunningplicht voor beweiden en bemesten voor alle Natura 2000 gebieden gecontinueerd wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Geurts

Graus

Naar boven