33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Nr. 187 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN DIJKGRAAF

Voorgesteld 8 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het ontwerpbesluit natuurbescherming de bestrijding van invasieve uitheemse soorten en verwilderde dieren wordt overgelaten aan de provincies, ondanks dat er Europese afspraken zijn om invasieve uitheemse soorten te bestrijden en sommige van deze exoten voorkomen in heel het land, zoals de nijlgans;

overwegende dat het Faunafonds schade veroorzaakt door invasieve uitheemse soorten niet vergoedt;

verzoekt de regering, in overleg met provincies op basis van de Wet natuurbescherming per ministeriële regeling invasieve uitheemse en verwilderde soorten aan te wijzen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Dijkgraaf

Naar boven