33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Nr. 185 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN DIJKGRAAF

Voorgesteld 8 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voorkomen moet worden dat aanvragers van een natuurbeschermingswetvergunning om kleine informatieaanvullingen opnieuw de procedure moeten doorlopen;

verzoekt de regering, in overleg met de provincies het mogelijk te maken dat vergunningaanvragen ingediend voor 1 juli 2015 naar redelijkheid worden behandeld volgens het overgangsrecht onder de huidige wet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Dijkgraaf

Naar boven