Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533348 nr. 170

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Nr. 170 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2015

In het plenair debat over het wetsvoorstel natuurbescherming (Kamerstuk 33 348) op 25 juni 2015 heeft uw Kamer mij verzocht om een overzicht van alle tot dusverre ingediende amendementen, voorzien van mijn oordeel (Handelingen II 2014/15, nr. 101). Dit treft u aan het slot van deze brief aan.

Eerst geef ik u mijn appreciatie van de amendementen die tot dusverre niet door mij van een oordeel waren voorzien, waaronder de na het plenair debat ingediende amendementen.

Bovendien ga ik overeenkomstig mijn toezegging in het aangehaalde debat in op de verhouding van de voorgestelde verplichting om overeenkomstig een faunabeheerplan te handelen en de uitoefening van de jacht en de schadebestrijding door grondgebruikers.

Appreciatie amendementen

SUBAMENDEMENT met Kamerstuk 33 348, nr. 120

Indiener: Smaling (SP)

Op: amendement met Kamerstuk 33 348, nr. 107

t.a.v. artikel 3.12, tweede lid

Het subamendement dient ter vervanging van dat gedrukt onder Kamerstuk 33 348, nr. 86. Het subamendement is inhoudelijk hetzelfde gebleven.

Het subamendement regelt dat de stemmen van de jachthouders en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in het bestuur van de faunabeheereenheid even zwaar tellen. Mijn opvatting is dat provinciale staten de afweging moeten maken of er bijzondere aanleiding bestaat om aan verschillende stemmen een verschillend gewicht toe te kennen en daarover regels te stellen op grond van artikel 3.12, achtste lid, van het wetsvoorstel. Ik ontraad het amendement.

AMENDEMENT met Kamerstuk 33 348, nr. 159

Indiener: Thieme (PvdD)

t.a.v. artikel 3.14, vierde lid

Het amendement regelt dat de vrijstelling voor schadebestrijding door grondgebruikers alleen van toepassing is om directe schade te voorkomen.

In artikel 3.14, vierde lid, van het wetsvoorstel is net als in artikel 65 van de Flora- en faunawet geregeld dat de schadebestrijding betrekking heeft op dreigende schade in het lopende of komende jaar. Dat doet recht aan de praktijk, omdat er schadegevoelige gewassen zijn die in het jaar voorafgaand aan hun oogst al bescherming nodig hebben. Ook dan is er sprake van een causaal verband tussen de maatregel en de schade. Ik ontraad daarom het amendement.

SUBAMENDEMENT met Kamerstuk 33 348, nr. 160

Indiener: Thieme (PvdD)

Op: amendement met Kamerstuk 33 348, nr. 67

t.a.v. artikel 1.10

Het subamendement van het lid Thieme (PvdD) voorziet in een aanpassing van amendement met Kamerstuk 33 348, nr. 67 van het lid Ouwehand (PvdD).

Amendement met Kamerstuk 33 348, nr. 67 legt de omvang van het natuurnetwerk Nederland vast, door middel van een opdracht aan de Minister van Economische Zaken om erop toe te zien dat op 1 januari 2028 een netwerk met een omvang van ten minste 680.000 hectare is gerealiseerd en om ervoor zorg te dragen dat het netwerk na 1 januari 2028 wordt uitgebreid tot ten minste 728.000 hectare.

In het wetgevingsoverleg van 15 juni 2015 heb ik in reactie op amendement met Kamerstuk 33 348, nr. 67 opgemerkt dat het bij het natuurnetwerk Nederland niet alleen gaat om de kwantiteit maar ook om de kwaliteit. Rijk en provincies hebben in het bestuursakkoord natuur en het natuurpact afspraken gemaakt over de ontwikkeling, inrichting en beheer van het netwerk. Ik vind het tegen die achtergrond niet wenselijk om wettelijk precies het aantal hectaren vast te leggen. Daarom heb ik amendement met Kamerstuk 33 348, nr. 67 ontraden.

Het subamendement met Kamerstuk 33 348, nr. 160 van het lid Thieme schrapt de in amendement met Kamerstuk 33 348, nr. 67 opgenomen opdracht die betrekking heeft op de periode na 1 januari 2028. Amendement met Kamerstuk 33 348, nr. 67 zou, met inbegrip van de wijziging door dit subamendement, evenwel nog steeds een opdracht bevatten om op 1 januari 2028 een bepaalde omvang van het netwerk te realiseren. Het aannemen van subamendement met Kamerstuk 33 348, nr. 160 zou daarom mijn oordeel over het alsdan gewijzigde amendement met Kamerstuk 33 348, nr. 67 niet veranderen. Om die reden ontraad ik ook dit subamendement.

SUBAMENDEMENT met Kamerstuk 33 348, nr. 161

Indiener: Thieme (PvdD)

Op: amendement met Kamerstuk 33 348, nr. 67

t.a.v. artikel 1.10

Het subamendement van het lid Thieme (PvdD) voorziet in een aanpassing van amendement met Kamerstuk 33 348, nr. 67 van het lid Ouwehand (PvdD), met betrekking tot het onderdeel over de realisering van een minimumoppervlakte van 680.000 hectare van het natuurnetwerk Nederland. Ten opzichte van amendement met Kamerstuk 33 348, nr. 67 schrapt dit subamendement de termijn waarbinnen deze omvang moet zijn gerealiseerd. Net als subamendement met Kamerstuk 33 348, nr. 160 van het lid Thieme wordt eveneens de opdracht die betrekking heeft op de periode na 1 januari 2028 geschrapt.

Ook dit subamendement legt, net als amendement met Kamerstuk 33 348, nr. 67, in de wet het precieze minimumaantal hectare vast van het natuurnetwerk Nederland. Ik vind dat niet wenselijk en daarom ontraad ik dit subamendement.

Verhouding faunabeheerplan, jacht en schadebestrijding

Enkele leden vroegen mij in het plenair debat wat de functie van het voorgestelde faunabeheerplan is in relatie tot de uitoefening van de jacht en de schadebestrijding door grondgebruikers.

Voor de jacht en schadebestrijding voorziet het faunabeheerplan in een samenhangende aanpak van populatiebeheer door faunabeheereenheden, de uitoefening van de jacht op jachtvelden en de schadebestrijding door grondgebruikers in de regio. Bij het opstellen van het faunabeheerplan worden de inspanningen op elkaar afgestemd, onder regie van een bestuur waarin niet alleen jachthouders maar ook maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd zijn. Dat versterkt een transparante aanpak.

Bij het opstellen van het faunabeheerplan wordt gebruik gemaakt van de verplicht door jagers te overleggen afschotgegevens (zie voorgesteld artikel 3.12a, eerste lid, waarin amendement met Kamerstuk 33 348, nr. 107 voorziet) en vrijwillig door eenieder te verstrekken schattingen, trends en – waar redelijkerwijs mogelijk – tellingen. Amendement met Kamerstuk 33 348, nr. 107 voorziet in een voorstel om de faunabeheerplannen, en de daaraan ten grondslag liggende gegevens, openbaar te maken (voorgesteld artikel 3.12, zesde lid).

Voor populatiebeheer fungeert het faunabeheerplan, net als nu in de Flora- en faunawet, als basis voor ontheffingverlening door provincies. Dat onderdeel van het faunabeheerplan bevat daarom exacte gegevens.

Voor de jachthouder geldt dat deze met inachtneming van het onderdeel van het faunabeheerplan met betrekking tot de jacht, moet bepalen wat in zijn jachtveld nodig is om een redelijke wildstand te handhaven. Hij is daarvoor wettelijk verplicht zorg te dragen (voorgesteld artikel 3.18, derde lid) en kan daarop worden aangesproken: niet alleen strafrechtelijk of bestuursrechtelijk maar ook civielrechtelijk. De grondgebruiker dient voor de schadebestrijding te handelen met inachtneming van het onderdeel van het faunabeheerplan met betrekking tot schadebestrijding. Wanneer de grondgebruiker zich niet houdt aan de voorwaarden van de vrijstelling voor schadebestrijding, kan deze daarop strafrechtelijk of bestuursrechtelijk worden aangesproken.

Mocht de situatie zich voordoen dat een jachthouder of een grondgebruiker niet handelt overeenkomstig het faunabeheerplan, of wanneer die dreiging bestaat, dan kunnen provincies in het kader van bestuurlijke handhaving de jachthouder of grondgebruiker hierop aanspreken door de oplegging van een last onder dwangsom.

Overzicht amendementen

nr.

Naam indiener (fractie)

Oordeel

15

Van Veldhoven (D66)

Vervangen door nr. 121

20

Graus (PVV)

Ontraden

22

Smaling (SP)

Ontraden

23

Smaling (SP)

Vervangen door nr. 97

24

Smaling (SP)

Vervangen door nr. 89

25

Thieme (PvdD)

Ontraden

26

Thieme (PvdD)

Ontraden

27

Thieme (PvdD)

Ontraden

28

Thieme (PvdD)

Ontraden

29

Thieme (PvdD)

Ontraden

30

Thieme (PvdD)

Ontraden

31

Thieme (PvdD)

Ontraden

32

Thieme (PvdD)

Ontraden

33

Thieme (PvdD)

Ontraden

34

Thieme (PvdD)

Ontraden

35

Smaling (SP)

Ontraden

36

Smaling (SP)

Ontraden

37

Smaling (SP)

Vervangen door nr. 98

38

Thieme (PvdD)

Ontraden

39

Thieme (PvdD)

Ontraden

40

Heerema (VVD)

Leenders (PvdA)

Oordeel Kamer

41

Geurts (CDA)

Ingetrokken door indiener

42

Geurts (CDA)

Ontraden

43

Geurts (CDA)

Ingetrokken door indiener

44

Geurts (CDA)

Ontraden

45

Geurts (CDA)

Ontraden

46

Heerema (VVD)

Oordeel Kamer

47

Geurts (CDA)

Ontraden

48

Geurts (CDA)

Ontraden

49

Geurts (CDA)

Vervangen door nr. 105

50

Dijkgraaf (SGP)

Vervangen door nr. 90

51

Smaling (SP)

Vervangen door nr. 114

52

Dijkgraaf (SGP)

Ontraden

53

Heerema (VVD)

Leenders (PvdA)

Vervangen door nr. 107

54

Grashoff (Groenlinks)

Ontraden

55

Grashoff (Groenlinks)

Ontraden

56

Grashoff (Groenlinks)

Ontraden

57

Ouwehand (PvdD)

Ontraden

58

Ouwehand (PvdD)

Ontraden

59

Ouwehand (PvdD)

Ontraden

60

Van Veldhoven (D66)

Vervangen door nr. 118

61

Van Veldhoven (D66)

Ontraden

62

Van Veldhoven (D66)

Ontraden

63

Van Veldhoven (D66)

Ontraden

64

Dik-Faber (CU)

Ingetrokken door indiener

65

Dik-Faber (CU)

Ontraden

66

Ouwehand (PvdD)

Ontraden

67

Ouwehand (PvdD)

Ontraden

68

Ouwehand (PvdD)

Ontraden

69

Geurts (CDA)

Ontraden

70

Geurts (CDA)

Vervangen door nr. 94

71

Van Veldhoven (D66)

Ontraden

72

Klein

Ingetrokken door indiener

73

Smaling (SP)

Ontraden

74

Klein

Ontraden

75

Dik-Faber (CU)

Vervangen door nr. 109

76

Smaling (SP)

Oordeel Kamer

77

Dik-Faber (CU)

Vervangen door nr. 136

78

Dik-Faber (CU)

Vervangen door nr. 112

79

Ouwehand (PvdD)

Ontraden

80

Ouwehand (PvdD)

Ontraden

81

Thieme (PvdD)

Ontraden

82

Van Veldhoven (D66)

Oordeel Kamer

83

Dik-Faber (CU)

Ontraden

84

Dik-Faber (CU)

Vervangen door nr. 110

85

Smaling (SP)

Vervangen door nr. 91

86

Smaling (SP)

Vervangen door nr. 120

87

Smaling (SP)

Ontraden

88

Klein

Ontraden

89

Smaling (SP)

Ontraden

90

Dijkgraaf (SGP)

Ontraden

91

Smaling (SP)

Vervangen door nr. 123

92

Thieme (PvdD)

Ontraden

93

Dijkgraaf (SGP)

Oordeel Kamer

94

Geurts (CDA)

Oordeel Kamer

96

Thieme (PvdD)

Ontraden

97

Smaling (SP)

Ontraden

98

Smaling (SP)

Ontraden

99

Thieme (PvdD)

Vervangen door nr. 149

100

Thieme (PvdD)

Ontraden

101

Thieme (PvdD)

Vervangen door nr. 157

102

Thieme (PvdD)

Ontraden

103

Thieme (PvdD)

Vervangen door nr. 115

104

Thieme (PvdD)

Vervangen door nr. 116

105

Geurts (CDA)

Oordeel Kamer

106

Dijkgraaf (SGP)

Ontraden

107

Heerema (VVD)

Leenders (PvdA)

Oordeel Kamer

108

Geurts (CDA)

Oordeel Kamer

109

Dik-Faber (CU)

Oordeel Kamer

110

Dik-Faber (CU)

Ontraden

112

Dik-Faber (CU)

Oordeel Kamer

113

Smaling (SP)

Vervangen door nr. 131

114

Smaling (SP)

Ontraden

115

Thieme (PvdD)

Ontraden

116

Thieme (PvdD)

Ontraden

117

Van Veldhoven (D66)

Ontraden

118

Van Veldhoven (D66)

Smaling (SP)

Dik-Faber (CU)

Grashoff (GL)

Oordeel Kamer

119

Ouwehand (PvdD)

Oordeel Kamer

120

Smaling (SP)

Ontraden

121

Van Veldhoven (D66)

Smaling (SP)

Dik-Faber (CU)

Grashoff (GL)

Oordeel Kamer

123

Smaling (SP)

Ontraden

124

Van Veldhoven (D66)

Ingetrokken door indiener

131

Smaling (SP)

Grashoff (GL)

Ontraden

136

Dik-Faber (CU)

Smaling (SP)

Van Veldhoven (D66)

Grashoff (GL)

Ontraden

149

Thieme (PvdD)

Ontraden

150

Thieme (PvdD)

Ontraden

157

Thieme (PvdD)

Ontraden

158

Thieme (PvdD)

Ontraden

159

Thieme (PvdD)

Ontraden

160

Thieme (PvdD)

Ontraden

161

Thieme (PvdD)

Ontraden

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma