Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533348 nr. 169

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Nr. 169 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GRASHOFF C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 55

Ontvangen 1 juli 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 1.6a wordt na het vijfde lid een lid toegevoegd, luidende:

  • 5a. Indien het nakomen van internationale verplichtingen daartoe noodzaakt, kan Onze Minister krachtens algemene maatregel van bestuur eisen stellen aan provincies.

Toelichting

Met dit amendement krijgt de Minister de mogelijkheid om nadere regels te stellen aan de provincies. Het Rijk vertegenwoordigt Nederland in internationaal verband en is verantwoordelijk voor de nakoming van internationale verplichtingen door Nederland. Ingevolge artikel 1.10 zijn de provincies in grote mate verantwoordelijk voor het Nederlandse natuurbeleid. De provincies zijn aanspreekbaar op een goede uitoefening van hun taken en verantwoordelijkheden maar hebben een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.

De indiener is van mening dat wanneer Nederland zijn internationale verplichtingen niet nakomt de Minister invloed moet kunnen uitoefenen bij provincies. Met dit amendement wordt een wettelijke basis gecreëerd om via algemene maatregel van bestuur nadere eisen te stellen.

Grashoff Dik-Faber Van Veldhoven Smaling