Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533348 nr. 168

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Nr. 168 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1091

Ontvangen 30 juni 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 1.5, tweede lid, wordt na «van de economie» ingevoegd: en in samenhang met het beleid om te komen tot een aanpak om klimaatverandering tegen te gaan.

Toelichting

Indieners zijn van mening dat het tegengaan van klimaatverandering zeer nauw verband houdt met het beschermen van gebieden en soorten, met name daar waar de klimaatverandering van grote invloed is op de instandhouding van soorten. In artikel 1.5, derde lid, onder f, worden «de gevolgen van klimaatveranderingen» genoemd als onderwerp waaraan de nationale natuurvisie in het bijzonder aandacht moet besteden. Indiener vindt echter dat de duidelijke samenhang tussen de aanpak van klimaatverandering en het beschermen van natuur ook een plek dient te krijgen in het tweede lid. Met dit amendement wordt expliciet gemaakt dat het rijksbeleid gericht op het behoud en het zo mogelijk versterken van de natuur niet alleen in samenhang moet worden vormgegeven met het beleid om te komen tot een verduurzaming van de economie, maar ook met het beleid om te komen tot een aanpak om klimaatverandering tegen te gaan. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de nationale natuurvisie zelf een aanpak zou moeten formuleren om klimaatverandering tegen te gaan.

Dik-Faber Van Veldhoven


X Noot
1

Vervanging in verband met wijziging van de ondertekening.