Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533348 nr. 167

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Nr. 167 NADER GEWIJZIGD SUBAMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 136

Ontvangen 30 juni 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Onderdeel II van het gewijzigde amendement van de leden Rudmer Heerema en Leenders (stuk nr. 107) wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde onderdeel komt te luiden:

3. Het vierde lid komt te luiden:

  • 4. Ten behoeve van een planmatige en doelmatige aanpak van het faunabeheer wordt het faunabeheerplan onderbouwd door trendtellingen van de populaties van in het wild levende dieren in het gebied waarop het faunabeheerplan van toepassing is.

Toelichting

Faunabeheereenheden hebben de plicht om een faunabeheerplan op te stellen. Het faunabeheerplan moet zorgdragen voor een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren. Om een planmatige en doelmatige aanpak van het faunabeheer mogelijk te maken dient het faunabeheerplan op hoofdlijnen inzicht te bieden in de ontwikkeling van populaties van verschillende soorten. Dat kan op basis van redelijkerwijs beschikbare gegevens, zoals schattingen en trendtellingen die monitoren of de populatie toe- of afneemt of gelijk blijft. Wildbeheereenheden, maar ook organisaties als Sovon en de Zoogdierenvereniging voeren nu reeds trendtellingen uit in het veld ter onderbouwing van de faunabeheerplannen. Indieners vinden het van belang dat deze trendtellingen bij de faunabeheereenheden bekend zijn, zodat zij in de faunabeheerplannen een indicatie kunnen geven van de veranderingen in de omvang van populaties. Dit amendement voegt hiertoe een nieuw lid toe aan artikel 3.12, ten opzichte van het amendement op stuk nr. 107. Op dit moment is het al zo dat wildbeheereenheden tellingen organiseren en tel- en afschotgegevens verzamelen, die zij op hun beurt weer verstrekken aan de faunabeheereenheden (zie het rapport «Regeldrukeffecten Wetsvoorstel Natuurbescherming» van SIRA Consulting BV, p. 22). Dit amendement voegt op dit punt dus geen extra taken toe aan de taken van wildbeheereenheden, zodat de administratieve lasten voor burgers niet worden verhoogd.

Dik-Faber Smaling Van Veldhoven Grashoff