Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533348 nr. 166

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Nr. 166 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID THIEME TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 26

Ontvangen 30 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 3.12, eerste lid, wordt «, opgesteld door de» vervangen door «dat kan worden opgesteld door een» en wordt een volzin toegevoegd, luidende:

Voor zover het faunabeheerplan niet wordt opgesteld door een faunabeheereenheid zijn het derde tot en met het negende lid, alsmede de artikelen 3.13, eerste en derde lid, 3.15, tweede, derde en vierde lid, van overeenkomstige toepassing op de opsteller van het faunabeheerplan onderscheidenlijk het door die opsteller opgestelde faunabeheerplan, met dien verstande dat:

  • a. voor toepassing van artikel 3.13, derde lid, voor «faunabeheereenheid» wordt gelezen: de opsteller van het faunabeheerplan;

  • b. indien het faunabeheerplan is opgesteld door de provincie, artikel 3.15, tweede lid, geen toepassing vindt.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het faunabeheerplan ook door een andere organisatie dan de faunabeheereenheid kan worden opgesteld. Het wetsvoorstel verplicht provincies met een faunabeheereenheid te werken. Dit is een wijziging ten opzichte van de Flora- en faunawet, waarin de faunabeheereenheid optioneel was.

Faunabeheereenheden kunnen met dit amendement de rol die het wetsvoorstel hen toedicht nog steeds uitvoeren, maar de provincie heeft, indien dit amendement wordt aangenomen, de beleidsvrijheid om zelf een faunabeheerplan te schrijven, of dat aan een andere organisatie dan de faunabeheereenheid uit te besteden.

Thieme