Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533348 nr. 165

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Nr. 165 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID THIEME TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 27

Ontvangen 30 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 3.20 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 7. De uitoefening van jacht vindt niet plaats in gebieden als bedoeld in artikel 1.10, tweede lid, en gebieden aangewezen krachtens artikel 1.10, derde lid.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de jacht niet wordt toegestaan in natuurgebieden die beschermd zijn als onderdeel van natuurnetwerk Nederland of als bijzonder provinciaal natuurgebied. Hiermee wordt het huidige beschermingsniveau vanuit de Flora- en faunawet gecontinueerd. De indiener is van mening dat het openen van de jacht in beschermde gebieden geen redelijk doel dient en een verstorend effect heeft op de aanwezige natuurwaarden.

Thieme