Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533348 nr. 162

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Nr. 162 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID THIEME TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 28

Ontvangen 30 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 3.14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de dubbele punt aan het slot van de aanhef vervangen door «schade veroorzaken.», en vervallen de onderdelen a en b.

2. Het tweede lid vervalt.

3. In het derde lid vervalt: onderdeel b,.

4. In het vierde lid wordt «tweede en derde lid» vervangen door: derde lid.

5. In het vijfde lid wordt «tweede tot en met vierde lid» vervangen door: derde en vierde lid.

6. In het zesde lid wordt «tweede tot en met vierde lid» vervangen door: derde en vierde lid.

II

In artikel 3.23, tweede lid, wordt «tweede, onderscheidenlijk derde lid» vervangen door: derde lid.

III

In artikel 3.24, eerste lid, onderdeel d, onder 2°, wordt «3.14, tweede en derde lid» vervangen door: 3.14, derde lid.

IV

In artikel 3.28, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, wordt «artikel 3.14, tweede en derde lid» vervangen door: artikel 3.14, derde lid.

V

Artikel 3.31 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «artikel 3.14, tweede en derde lid» vervangen door: artikel 3.14, derde lid.

2. In het derde lid wordt «vrijstellingen als bedoeld in artikel 3.14, tweede of derde lid,» vervangen door: vrijstellingen als bedoeld in artikel 3.14, derde lid.

VI

In artikel 7.2, tweede lid, onderdeel a, wordt «3.14, tweede of derde lid,» vervangen door: 3.14, tweede lid,.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de landelijke vrijstellingslijst waarmee diersoorten onbeschermd worden verklaard komt te vervallen. Met dit amendement blijft het aanwijzen van diersoorten de verantwoordelijkheid van de Minister, maar het is vervolgens aan gedeputeerde staten om al dan niet te besluiten tot het verlenen van vrijstelling.

De landelijke vrijstelling is een grofmazig instrument en daarom ongeschikt om het doden van dieren te regelen. Geen enkele diersoort is «altijd en overal» schadelijk. Een rechterlijke toets op nut en noodzaak is niet mogelijk, omdat dat niet zelfstandig kan worden aangevochten. Maatwerk en een gedegen afweging per situatie passen veel beter bij het voorgestane planmatige beheer en schadebestrijding.

Thieme