Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533348 nr. 112

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Nr. 112 GEWIJZIGD SUBAMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 78

Ontvangen 25 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende subamendement voor:

Aan het in het gewijzigde amendement van de leden Rudmer Heerema en Leenders (stuk nr. 107) in onderdeel II, onder 2, opgenomen tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Op uitnodiging van het bestuur van de faunabeheereenheid kunnen vertegenwoordigers van andere dan de in de tweede volzin bedoelde maatschappelijke organisaties en wetenschappers op het gebied van faunabeheer deelnemen aan de vergaderingen van het bestuur en het bestuur adviseren.

Toelichting

Met dit subamendement wordt vastgelegd dat ook andere maatschappelijke organisaties en wetenschappers op het gebied van faunabeheer kunnen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen van het bestuur en het bestuur te adviseren.

Dik-Faber