33 328 Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

35 112 Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)

X1 MOTIE VAN HET LID VAN DER LINDEN

Voorgesteld op 28 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Wet open overheid (Woo) niet geldt voor de Vereniging van Nederlandse gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, en de Unie van Waterschappen (VNG, IPO en UVW), omdat zij privaatrechtelijke verenigingen zijn en niet kwalificeren als bestuursorganen bekleed met openbaar gezag;

constaterende dat de VNG, IPO en UVW enkel publiekrechtelijke leden kennen en hoofdzakelijk worden gefinancierd met publieke middelen;

overwegende de wens dat deze instanties zich vrijwillig en actief committeren aan de WOO;

verzoekt de regering om de besturen van de VNG, IPO en UVW en hun leden een openbare brief te sturen en hen:

  • 1. op te roepen om zich vrijwillig te committeren aan de Woo

  • 2. daarbij aan te bieden om in goede samenwerking eventuele barrières die dat in de weg staan, weg te nemen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Linden


X Noot
1

De letter X heeft alleen betrekking op 33 328

Naar boven