33 328 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

Nr. 32 MOTIE VAN DE LEDEN OOSENBRUG EN BRUINS

Voorgesteld 13 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Wet open overheid voorziet in een informatieregister;

overwegende dat het informatieregister op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treedt;

van mening dat bestuursorganen bij het inrichten van het informatieregister rekening moeten kunnen houden met afschrijvingstermijnen en vervanging van bestaande documentinformatiesystemen;

van mening dat bestuursorganen voldoende tijd moeten hebben om het informatieregister in te richten;

verzoekt de regering, er in ieder geval zorg voor te dragen dat twee of meer bestuursorganen binnen een jaar na aanvaarding van de Wet open overheid met een informatieregister gaan experimenteren, en daarbij de doeltreffendheid en kosten van reeds ingevoerde informatieregisters bij deze koplopers te evalueren;

verzoekt de regering, het informatieregister uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van de Wet open overheid in werking te laten treden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Oosenbrug

Bruins

Naar boven