33 328 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

Nr. 31 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA

Voorgesteld 13 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bestuursorganen actieve openbaarmaking en informatieverstrekking nog niet altijd zien als een recht van burgers, maar als een gunst die zij verlenen;

overwegende dat de Wet open overheid een omslagmoment kan en moet zijn om die houding te veranderen;

verzoekt de regering om, actief voorlichting te geven aan bestuursorganen omtrent de werking van de Wet open overheid en waar nodig opleidingen te faciliteren voor personen bij deze organen die belast zijn met de uitvoering van deze wet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma

Naar boven