33 328 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

Nr. 29 MOTIE VAN HET LID VELDMAN C.S.

Voorgesteld 13 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de Kamer aanhangig is het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid;

overwegende dat de gevolgen van dat wetsvoorstel voor de regeldruk van overheidsorganen, bedrijven en instellingen thans nog niet duidelijk zijn;

verzoekt de regering, Actal de gevolgen van dit wetsvoorstel voor de regeldruk in kaart te laten brengen en de Kamer daarover zo spoedig mogelijk te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Veldman

Bisschop

Amhaouch

Naar boven