33 328 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

Nr. 27 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 13 april 2016

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

In de artikelen 2.3, derde lid, en 3.3, tweede lid, onderdelen a en b, wordt «kamers» telkens vervangen door: Kamers.

2

Artikel 5.4a komt te luiden:

Artikel 5.4a Ondersteuning Kamerleden, statenleden en raadsleden

In afwijking van de artikelen 5.1 en 5.2 is niet openbaar de informatie betreffende de ondersteuning van individuele leden van de Eerste Kamer of de Tweede Kamer der Staten-Generaal, provinciale staten of de gemeenteraad door ambtenaren werkzaam bij de Eerste Kamer of de Tweede Kamer, de griffie van provinciale staten of de griffie van de gemeenteraad.

3

In artikel 7.2, eerste lid, onderdeel e, wordt «de ze» vervangen door: deze.

4

Artikel 7.4, eerste lid, komt te luiden:

1. Titel 9.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 12 tot en met 15 van de Wet Nationale ombudsman zijn van overeenkomstige toepassing op de uitoefening van de taken, bedoeld in artikel 7.2, met dien verstande dat:

a. de Informatiecommissaris in afwijking van de artikelen 9:22, onderdelen c en d, en 9:26 van de Algemene wet bestuursrecht een onderzoek kan instellen naar de voorbereiding van een besluit op grond van deze wet als beroep kan worden ingesteld, beroep aanhangig is of een bestuursrechter uitspraak heeft gedaan, met dien verstande dat de Informatiecommissaris overeenkomstig artikel 9:27, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht de rechtsgronden in acht neemt waarop de uitspraak van de bestuursrechter steunt;

b. de Informatiecommissaris in afwijking van artikel 9:27, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht beoordeelt of het bestuursorgaan deze wet juist heeft uitgevoerd;

c. artikel 9:31, eerste lid, derde volzin, van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is op de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de vice-president van de Raad van State, de voorzitter van de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman.

5

Na artikel 9.7 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 9.7a Samenloopbepaling Comptabiliteitswet 2016

1. Indien het bij koninklijke boodschap van 9 maart 2016 ingediende voorstel van wet houdende regels inzake het beheer, de informatievoorziening, de controle en de verantwoording van de financiën van het Rijk, inzake het beheer van publieke liquide middelen buiten het Rijk en inzake het toezicht op het beheer van publieke liquide middelen en publieke financiële middelen buiten het Rijk (Comptabiliteitswet 2016, 34 426) tot wet is of wordt verheven en die wet eerder in werking is getreden of treedt dan artikel 9.7 van deze wet, wordt deze wet als volgt gewijzigd:

a. Artikel 9.7 komt te luiden:

Artikel 9.7 Wijziging Comptabiliteitswet 2016

In de Comptabiliteitswet 2016 wordt in hoofdstuk 7 na artikel 7.40 een paragraaf toegevoegd, luidende:

§ 5 Openbaarheid

Artikel 7.41

1. Bij de Algemene Rekenkamer berustende informatie is openbaar, tenzij:

1°. een van de uitzonderingen van de artikelen 5.1 of 5.2 van de Wet open overheid aan de orde is, of

2°. de Algemene Rekenkamer de informatie in het kader van haar wettelijke taakuitoefening heeft verzameld.

2. Voor zover een aan de Algemene Rekenkamer gericht verzoek op grond van de Wet open overheid betrekking heeft op van een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2 van die wet aan de Algemene Rekenkamer afkomstige informatie ten behoeve van een onderzoek, zendt de Algemene Rekenkamer het verzoek ter behandeling door aan het orgaan, de persoon of het college.

Artikel 7.42

In afwijking van artikel 7.41, eerste lid, kan de Algemene Rekenkamer door onderzoek verkregen informatie in het rapport verwerken als zij dat nodig oordeelt en de uitzonderingen van de artikelen 5.1 of 5.2 van de Wet open overheid niet naar haar oordeel aan de orde zijn.

b. In de bijlage bij artikel 8.8 wordt in de alfabetische rangschikking het onderdeel betreffende de Comptabiliteitswet 2001 vervangen door: Comptabiliteitswet 2016, hoofdstuk 7, paragraaf 5, voor zover de documenten berusten bij de Algemene Rekenkamer.

2. Indien het bij koninklijke boodschap van 9 maart 2016 ingediende voorstel van wet houdende regels inzake het beheer, de informatievoorziening, de controle en de verantwoording van de financiën van het Rijk, inzake het beheer van publieke liquide middelen buiten het Rijk en inzake het toezicht op het beheer van publieke liquide middelen en publieke financiële middelen buiten het Rijk (Comptabiliteitswet 2016, 34 426) tot wet is of wordt verheven en die wet later in werking treedt dan artikel 9.7 van deze wet, wordt:

a. in de bijlage bij artikel 8.8 van de Wet open overheid in de alfabetische rangschikking het onderdeel betreffende de Comptabiliteitswet 2001 vervangen door: Comptabiliteitswet 2016, hoofdstuk 7, paragraaf 5, voor zover de documenten berusten bij de Algemene Rekenkamer;

b. in de Comptabiliteitswet 2016 in hoofdstuk 7 na artikel 7:40 een paragraaf toegevoegd, luidende:

§ 5 Openbaarheid

Artikel 7.41

1. Bij de Algemene Rekenkamer berustende informatie is openbaar, tenzij:

1°. een van de uitzonderingen van de artikelen 5.1 of 5.2 van de Wet open overheid aan de orde is, of

2°. de Algemene Rekenkamer de informatie in het kader van haar wettelijke taakuitoefening heeft verzameld.

2. Voor zover een aan de Algemene Rekenkamer gericht verzoek op grond van de Wet open overheid betrekking heeft op van een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2 van die wet aan de Algemene Rekenkamer afkomstige informatie ten behoeve van een onderzoek, zendt de Algemene Rekenkamer het verzoek ter behandeling door aan het orgaan, de persoon of het college.

Artikel 7.42

In afwijking van artikel 7.41, eerste lid, kan de Algemene Rekenkamer door onderzoek verkregen informatie in het rapport verwerken als zij dat nodig oordeelt en de uitzonderingen van de artikelen 5.1 of 5.2 van de Wet open overheid niet naar haar oordeel aan de orde zijn.

6

In artikel 9.18, onderdelen A en B, wordt «wet open overheid» telkens vervangen door: Wet open overheid.

7

In artikel 9.21, vijfde onderdeel, wordt in de aanhef «zede lid» vervangen door: zesde lid.

8

In artikel 9.32 wordt «artikel 5.1, eerste lid, van de Wet open overheid Wet open overheid» vervangen door: «artikel 5.1, eerste lid, van de Wet open overheid».

9

In artikel 9.39 wordt «artikel 142, zevende lid» vervangen door: artikel 1:42, zevende lid.

10

In artikel 9.43, vijfde onderdeel, wordt in de aanhef «zede lid» vervangen door: zesde lid.

11

In artikel 9.47 wordt «artikel 5.1, eerste lid, van de Wet open overheid.» vervangen door: artikel 5.1, eerste lid, van de Wet open overheid.

12

Na artikel 9.60 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 9.60a samenloop Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity

Indien het bij koninklijke boodschap van 19 januari 2016 ingediende voorstel van wet houdende regels over het verwerken van gegevens ter bevordering van de veiligheid en de integriteit van elektronische informatiesystemen die van vitaal belang zijn voor de Nederlandse samenleving en regels over het melden van ernstige inbreuken (Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity) (34 388) tot wet is of wordt verheven, wordt:

a. in artikel 9, zesde lid, van die wet de zinsnede «Wet openbaarheid van bestuur» vervangen door: Wet open overheid;

b. in de alfabetische rangschikking van de bijlage bij artikel 8.8 van deze wet ingevoegd: Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity: artikel 9.

13

Na artikel 9.61 worden een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 9.62 Wijziging Wet aanpak schijnconstructies

1. In de artikelen 15b, tweede lid, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, artikel 19g, tweede lid, van de Wet arbeid vreemdelingen en 18pa, tweede lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wordt «artikel 10, eerste lid, onderdelen c en d, van de Wet openbaarheid van bestuur» telkens vervangen door: artikel 5.1, eerste lid, onderdeel c, en tweede lid, onderdeel f, van de Wet open overheid.

2. Indien artikel V, onderdeel A, van de Wet aanpak schijnconstructies in werking treedt of is getreden, wordt in 29b, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet «artikel 10, eerste lid, onderdelen c en d, van de Wet openbaarheid van bestuur» telkens vervangen door: artikel 5.1, eerste lid, onderdeel c, en tweede lid, onderdeel f, van de Wet open overheid.

3. Indien artikel VI van de Wet aanpak schijnconstructies in werking treedt of is getreden, wordt in 8.8, tweede lid, van de Arbeidstijdenwet «artikel 10, eerste lid, onderdelen c en d, van de Wet openbaarheid van bestuur» telkens vervangen door: artikel 5.1, eerste lid, onderdeel c, en tweede lid, onderdeel f, van de Wet open overheid.

Toelichting

Ambtelijke ondersteuning door griffie (2)

Aan de Wet open overheid is bij nota van wijziging toegevoegd op grond waarvan aan individuele parlementsleden door de griffie geboden ambtelijke ondersteuning niet openbaar is. Het gaat dan bijvoorbeeld om bijstand vanuit de griffie bij het opstellen van initiatiefwetsvoorstellen, amendementen en procedurele adviezen. Hierbij hebben de initiatiefnemers per abuis de bijstand die raadsleden en statenleden ontvangen van hun griffie over het hoofd gezien. Dat wordt met deze technische wijziging rechtgetrokken.

Bevoegdheden Informatiecommissaris (4)

Een ombudsman kan op grond van artikel 9:31, eerste lid, derde volzin, van de Awb een bestuursorgaan en andere betrokkenen oproepen om in persoon te verschijnen. In artikel 13 van de Wet Nationale ombudsman is bepaald dat die regel niet van toepassing is op Ministers. Dat artikel is in artikel 7.4, eerste lid, van de Woo van overeenkomstige toepassing verklaard. Voorgesteld wordt deze toepassing uit te breiden naar de Hoge Colleges van Staat (waarop de Wet Nationale ombudsman niet van toepassing is), zodat ook de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de vice-president van de Raad van State, de voorzitter van de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman niet in persoon door de Informatiecommissaris kunnen worden opgeroepen. Daartoe is in artikel 7.4, eerste lid, een nieuw onderdeel c toegevoegd.

Samenloop Comptabiliteitswet 2016 (5)

Deze nota van wijziging bevat twee samenloopbepalingen met de op 9 maart 2016 ingediende Comptabiliteitswet 2016, waarmee bij de derde nota van wijziging geen rekening is gehouden. Op deze wijze worden de met de Algemene Rekenkamer overeengekomen bepalingen eveneens opgenomen in de Comptabiliteitswet als deze tot wet wordt verheven.

Samenloop Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity (12)

Ook met het op 16 januari 2016 ingediende voorstel voor een Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity dient een samenloopbepaling te worden opgenomen. Artikel 9 van dat voorstel bevat een uitputtend bedoelde regeling voor de verstrekking aan derden ter uitvoering van de taken van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), van door het NCSC verkregen vertrouwelijke gegevens die herleid kunnen worden tot een aanbieder («overheidsorganisatie of privaatrechtelijke rechtspersoon die een product of dienst exploiteert, beheert of beschikbaar stelt»). Een dergelijke bepaling hebben de indieners voor de Telecommunicatiewet op de bijlage bij artikel 8.8 van de Woo gezet. Hetzelfde dient te gebeuren voor artikel 9 van de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity. Ook moet in artikel 9 de term «Wet openbaarheid van bestuur» worden vervangen door «Wet open overheid».

Wijziging Wet aanpak schijnconstructies (13)

Met de Wet aanpak schijnconstructies (Stb. 2015, 233), is een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangevuld met bevoegdheden voor de SZW-inspectie om gegevens over toezicht en sancties openbaar te maken. De verwijzingen in die wetten naar de Woo dient te worden gewijzigd in een verwijzing naar de Woo.

Tekstuele verbeteringen (overige onderdelen)

Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele typefouten te verbeteren.

Voortman Van Weyenberg

Naar boven