33 309 Implementatie van de richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel, de bescherming van slachtoffers ervan, en ter vervanging van kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad (PbEU L 101)

Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN HILKENS

Voorgesteld 27 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bestrijding van mensenhandel een prioriteit is van de Europese Unie en van Nederland;

constaterende dat de strafverzwaringsgrond verruimd is voor het plegen van mensenhandel tegen een persoon beneden de leeftijd van 18 jaar of tegen een ander persoon bij wie misbruik van een kwetsbare positie wordt gemaakt;

overwegende dat in het wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche is gekozen voor het verhogen van de leeftijdsgrens voor prostitutie naar 21 jaar;

voorts overwegende dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid wegens mensenhandel eveneens uitgebreid dient te worden ter bescherming van de categorie jongeren tot 21 jaar;

verzoekt de regering, indien het voorstel van wet houdende regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche, 32 211) in werking treedt, te komen met een voorstel tot wijziging van de strafwet waarin alle activiteit die er op gericht is om jongeren tot de leeftijd van 21 jaar in de prostitutie te brengen strafbaar wordt gesteld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Hilkens

Naar boven