Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233290 nr. 16

33 290 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd)

Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den haag, 21 augustus 2012

Hierbij bericht ik u dat ik de Koningin vandaag heb verzocht het voorstel van wet houdende goedkeuring van de algemene maatregel van bestuur tot aanpassing van wetten inzake verhoging AOW-leeftijd (Goedkeuringswet verhoging AOW-leeftijd) en de daarbij behorende memorie van toelichting bij Uw Kamer in te dienen.

De bedoelde algemene maatregel van bestuur, het Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOW-leeftijd, is op 2 augustus jl. tot stand gekomen (Stb. 2012, 361) en bied ik u hierbij aan.1

Een afschrift van deze brief zend ik aan de Voorzitter van de Eerste Kamer.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer