Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233290 nr. 15

33 290 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd)

Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 juli 2012

Tijdens het Kamerdebat over het wetsvoorstel verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd op 21 juni 2012 (Handelingen II 2011/12, nr. 99, behandeling Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (33 290)) , heb ik aan mevrouw Schouten (ChristenUnie) toegezegd te zullen bekijken welke mogelijkheden er zijn om bij werkgevers meer bekendheid te geven aan regelingen die de arbeidsmarktpositie van ouderen (werkenden en werkzoekenden) verbeteren. Op het gebied van communicatie is er al veel gebeurd en zal ook nog veel gebeuren.

Actuele situatie

Vanaf 2008 informeert SZW via de campagne «ik kan» werkgevers (en hun adviseurs) regelmatig over de voordelen van regelingen voor werkgevers om gedeeltelijk arbeidsgeschikten, langdurig werklozen en/of oudere medewerkers in dienst te nemen of te houden. Werkgevers worden via «banners», advertenties en radiocommercials opgeroepen naar www.ikkan.nl/werkgevers te gaan, waar een overzicht staat van alle regelingen en subsidies, nieuws en andere nuttige informatie voor werkgevers.

De communicatie is niet alleen campagnematig geweest maar ook via fysieke deelname van SZW, ook samen met UWV, aan bijvoorbeeld MKB ondernemersdagen. Ook informeert SZW via persberichten, www.rijksoverheid.nl en www.antwoordvoorbedrijven.nl over regelingen voor werkgevers. UWV heeft vorig jaar apart campagne gevoerd, gericht op werkgevers rond de doelgroep oudere werknemers en de regelingen die hiervoor beschikbaar zijn.

De meeste (fiscale) regelingen zijn ook bekend bij accountants- of administratiekantoren, die met name in het MKB de administratie verzorgen en advies geven aan werkgevers.

Toekomst

Komend najaar volgt een campagne van het ministerie van SZW in het kader van het project Duurzame Inzetbaarheid gericht op werkgevers over de duurzame inzetbaarheid van alle werkenden. Daarin is ook specifiek aandacht voor de «oudere werknemer». In de tweede helft van 2012 en het eerste kwartaal 2013 worden er zeven werkgeversbijeenkomsten in het kader van Duurzame Inzetbaarheid georganiseerd. Eén van deze bijeenkomsten zal – in samenwerking met de Stichting van de Arbeid – geheel in het teken komen te staan van de oudere werknemer en oudere werkzoekende. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan bestaande regelingen.

Per 1 januari 2013 zullen regelingen met betrekking tot premiekortingen voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapten wijzigen. Werkgevers en hun adviseurs zal ik hierover tijdig informeren. Bezien zal worden of aanvullend op de basiscommunicatie via de media, «ik kan», www.antwoordvoorbedrijven.nl en www.rijkoverheid.nl extra inspanningen nodig zijn, eventueel in samenwerking met sociale partners.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp