Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233290 nr. 10

33 290 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd)

Nr. 10 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 19 juni 2012

Artikel V, derde lid, van het voorstel van wet komt te luiden:

3. Na het tot stand komen van een krachtens het eerste lid vastgestelde algemene maatregel van bestuur wordt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen acht weken een voorstel van wet tot goedkeuring van de algemene maatregel van bestuur aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal gezonden. Indien het voorstel wordt ingetrokken of indien een van de kamers van de Staten-Generaal tot het niet-aannemen van het voorstel besluit, wordt de algemene maatregel van bestuur onverwijld ingetrokken en wordt onverwijld een voorstel van wet aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal gezonden dat er toe strekt de bij de algemene maatregel van bestuur vastgestelde wijzigingen ongedaan te maken.

Toelichting

Deze nota van wijziging brengt een wetgevingsstechnische verbetering aan in de in het wetsvoorstel opgenomen tijdelijke delegatiegrondslag.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dient deze nota in mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp