Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233287 nr. 18

33 287 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013)

Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN C.S.

Ontvangen 20 juni 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel X, onderdeel D, komt te luiden:

D

Artikel 10 komt te luiden:

Artikel 10

 • 1. De accijns bedraagt per hectoliter voor niet-mousserende wijn met een alcoholgehalte van:

  • a. niet meer dan 8,5% vol: € 41,78;

  • b. meer dan 8,5% vol, maar niet meer dan 15% vol: € 83,56;

  • c. meer dan 15% vol € 122,75.

 • 2. De accijns bedraagt per hectoliter voor mousserende wijn met een alcoholgehalte van:

  • a. niet meer dan 8,5% vol € 45,63;

  • b. meer dan 8,5% vol € 240,58.

II

Artikel X, onderdeel E komt te luiden:

E

Artikel 11d komt te luiden:

Artikel 11d

 • 1. De accijns bedraagt per hectoliter voor niet-mousserende tussenproducten met een alcoholgehalte van:

  • a. niet meer dan 15% vol: € 100,22;

  • b. meer dan 15% vol: € 141,17.

 • 2. De accijns bedraagt per hectoliter voor mousserende tussenproducten € 240,58.

III

Na artikel X wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel Xa

De Wet op de accijns wordt met ingang van 1 januari 2017 als volgt gewijzigd:

A

Artikel 10 komt te luiden:

Artikel 10

De accijns bedraagt per hectoliter voor zowel niet-mousserende wijn als mousserende wijn met een alcoholgehalte van:

 • a. niet meer dan 8,5% vol: € 41,78;

 • b. meer dan 8,5% vol: € 83,56.

B

Artikel 11d komt te luiden:

Artikel 11d

De accijns bedraagt per hectoliter voor zowel niet-mousserende tussenproducten als mousserende tussenproducten met een alcoholgehalte van:

 • a. niet meer dan 15% vol: € 100,22;

 • b. meer dan 15% vol: € 141,17.

IV

Artikel XIX wordt als volgt gewijzigd:

Na het vierde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. In afwijking van het derde lid geldt ingeval een ondernemer ingevolge een vóór 28 april 2012 gesloten overeenkomst na 30 september 2012 een woning levert, dat ten aanzien van het gedeelte van de vergoeding dat gelijk is aan de som van de termijnen die op grond van die overeenkomst vóór 1 oktober 2013 zijn vervallen, de verhoging van het tarief van de omzetbelasting van 19% tot 21% buiten toepassing blijft.

Toelichting

Dit amendement strekt er toe om het overgangsrecht ter zake van de verhoging van het algemene btw-tarief met betrekking tot onroerende zaken te verruimen. Indien overeenkomsten voor 28 april 2012 zijn afgesloten voor de levering van een woning na 30 september 2012 waarbij de betaling in termijnen geschiedt blijft het tarief van 19% van toepassing op alle termijnen voor 1 oktober 2013. Voor het begrip woningen wordt aangesloten bij het begrip woning van de posten b8 en b19, van Tabel I behorende bij de Wet OB 1968, zoals dit begrip is toegelicht in het besluit van Besluit van 27 oktober 2011, nr. BLKB 2011/26M, Stcrt. 2011, 19798. De uitbreiding ziet niet op overige onroerende zaken of verbouwingen. Dit amendement regelt verder dat de accijns op mousserende wijnen en tussenproducten, gedurende een periode van vier jaar niet wordt verlaagd. Daarnaast wordt de tariefcategorie voor wijnen met meer dan 15% vol alcohol gehandhaafd. Indieners vinden het niet gepast om in tijden van grote economische bezuinigingen de accijns op mousserende wijnen en tussenproducten met ruim 65% te verlagen en de accijns op zware wijnen met meer dan 30% te verlagen. Het verschil in accijns tussen mousserende en niet-mousserende wijnen is ongewenst, maar dit kan beter opgelost worden door de accijnzen geleidelijk naar elkaar toe te laten groeien dan door de accijns op mousserende wijnen enorm te verlagen. De opbrengst van het amendement om de accijns op mousserende wijnen en tussenproducten niet te verlagen is € 10,6 miljoen per jaar. Het niet afschaffen van het accijnstarief voor wijnen met meer dan 15% vol alcohol levert € 0,8 miljoen per jaar op. Samen brengen de twee maatregelen jaarlijks € 11,4 miljoen op.

De uitbreiding van het overgangsrecht met betrekking tot onroerende zaken kost eenmalig 45 miljoen. Dit wordt intertemporeel gedekt door de opbrengst van het gedurende een periode van vier jaar niet verlagen van de accijns op mousserende wijnen en tussenproducten en het handhaven van het accijnstarief voor wijnen met meer dan 15%vol alcohol.

Schouten Van Gent Koolmees Omtzigt Neppérus