Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233284 nr. 7

33 284 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met bonussen voor werkgevers voor het indienstnemen en indiensthouden van oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 15 juni 2012

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

Het opschrift van het wetsvoorstel komt te luiden: Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met bonussen voor werkgevers voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapte werknemers.

2

In het in artikel I, onderdeel E, voorgestelde artikel 50 wordt «artikel 2:20» vervangen door: artikel 2:20 of artikel 3:63.

Toelichting

Onderdeel 1

Het opschrift van het wetsvoorstel dient nog aan de inhoud van het wetsvoorstel te worden aangepast na verwerking van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State.

Onderdeel 2

Loondispensatie als re-integratie-instrument is in de Wet werk en arbeidsondersteuning niet alleen geregeld in hoofdstuk 2 (dit hoofdstuk geldt voor mensen die onder de nieuwe Wajong vallen en geldt vanaf 1 januari 2010), maar geldt ook voor mensen, die een uitkering krijgen op grond van hoofdstuk 3 van die wet (dit hoofdstuk geldt voor mensen die onder de oude Wajong vallen van voor 1 januari 2010). Om die reden dient artikel 3:63 van deze wet ook te worden genoemd in het artikel over de hoogte van de bonus arbeidsgehandicapte werknemer.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp