33 280 C Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2012 te wijzigen.

Het in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikel wordt in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

Wetsartikel 3 (verplichtingenbedrag bedoeld in artikel 5 van de Financiële-verhoudingswet)

Ingevolge artikel 5, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet juncto artikel 6, vierde lid van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet, hebben de provincies gezamenlijk recht op het bedrag dat in de begroting als verplichting voor het totaal van de algemene uitkering c.a. is opgenomen van € 463 680 000.

Ingevolge artikel 5, tweede lid van de Financiële-verhoudingswet, hebben de provincies gezamenlijk recht op de bedragen die in de begroting als verplichting voor het totaal van de integratie-uitkeringen en het totaal van de decentralisatie-uitkeringen zijn opgenomen van respectievelijk € 0 en € 700 816 000.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies

De staatssecretaris van Financiën, F. H. H. Weekers

Inhoudsopgave

 

Blz.

     
 

Leeswijzer

2

     

1.

Het beleid

2

 

Overzicht uitgavenmutaties

2

 

Toelichting op de beleidsmutaties

3

     

2.

Het beleidsartikel

4

 

Toelichting

5

     

3.

Integratie-uitkeringen

6

     

4.

Decentralisatie-uitkeringen

7

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Leeswijzer

Bij de eerste suppletoire begroting ligt de nadruk niet op de beleidsprioriteiten, zoals in de ontwerpbegroting 2012, maar op de mutaties ten opzichte van deze ontwerpbegroting. De terugkoppeling over het gevoerde beleid in relatie tot de beleidsprioriteiten, zal centraal staan in de financiële verantwoording over 2012.

De indeling van deze suppletoire begroting is als volgt. Paragraaf 1 start met het beschrijven van de beleidsmutaties. Kort zal worden toegelicht wat de omvang en de reden van de uitgavenmutaties is. Vervolgens wordt in paragraaf 2 («het beleidsartikel»), ingegaan op de «budgettaire gevolgen van beleid». Deze paragraaf geeft inzicht in de integrale uitgaven die samenhangen met de hoofdbeleidsdoelstelling. Hierin worden de veranderingen op artikelonderdeel-niveau belicht. Tot slot, in paragraaf 3 en 4, een overzicht van de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen.

1. Het beleid

Overzicht uitgavenmutaties:

In de onderstaande overzichtstabel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste mutaties die zich in de periode vanaf de ontwerpbegroting 2012 tot en met de eerste suppletoire begroting 2012 hebben voorgedaan in de uitgaven. De weergegeven mutaties (€ 48 107 000) worden onder de tabel afzonderlijk toegelicht.

Tabel B1: Overzichtstabel suppletoire uitgavenmutaties (x € 1 000)
   

2012

Stand uitgavenbedrag ontwerpbegroting 2012

1 116 489

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

 

1)

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

– 275

2a)

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2011

1

2b)

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2011

2

2c)

Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2011

– 3

3)

Nieuw Handelsregister

– 73

4)

Zwemwaterrichtlijn EU (decentralisatie-uitkering)

1 200

5)

Green Deal (decentralisatie-uitkering)

2 000

6)

Bijdrage budgetfinanciering BRK

– 679

7)

Waddenfonds (decentralisatie-uitkering)

66 491

8)

Nationale gebiedsontwikkelingen (decentralisatie-uitkering)

100

9)

Accres tranche 2012

– 20 657

Totaal nieuwe mutaties

48 107

Stand 1ste suppletoire begroting 2012

1 164 596

Toelichting op de beleidsmutaties:

1) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

Met ingang van 1 januari 2010 wordt een deel van het bodemsaneringsbudget uitgekeerd aan provincies via de decentralisatie-uitkering Bodemsanering in het provinciefonds. Voor de knelpunten Gasfabriek Hellevoetsluis (Zuid-Holland), EMK-terrein (Zuid-Holland), Olasfa-terrein (Overijssel) en informatiemanager (Noord-Brabant) wordt in 2012 in totaal € 1,725 miljoen toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering. Daarnaast heeft er voor de provincie Noord-Brabant binnen deze decentralisatie-uitkering een kasschuif van € 2 miljoen plaatsgevonden van 2012 naar 2011.

2a t/m c) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering, integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen 2011

Bij Voorlopige Rekening is vastgesteld hoe de in 2011 gerealiseerde uitbetalingen voor de algemene-uitkering (AU), en integratie-uitkeringen (IU) en decentralisatie-uitkeringen (DU) aan de provincies zich verhouden tot het bedrag dat bij de 2e suppletoire begroting 2011 voor de uitbetalingen is geraamd. Daarbij is gebleken dat er in lagere en hogere uitbetalingen zijn gedaan dan bij Najaarsnota 2011 werden verwacht. Het gaat hierbij om een verschil van € 3 000 (positief) voor de algemene uitkering, € – 1 000 (negatief) voor de integratie-uitkeringen en € – 2 000 (negatief) voor de decentralisatie-uitkeringen. Voor een verklaring van deze verschillen wordt verwezen naar de slotwet van het provinciefonds (Kamerstukken II 2011–2012, 33 240 C, Nrs. 3 en 4). Bij Voorjaarsnota 2012 zullen de algemene uitkering met € – 3 000 neerwaarts, de integratie-uitkeringen met € 1 000 opwaarts en de decentralisatie-uitkeringen met € 2 000 opwaarts worden bijgesteld.

3) Nieuw Handelsregister

Het Nieuw Handelsregister van de Kamers van Koophandel is één van de basisregistraties binnen de overheid, waarvoor budgetfinanciering als meest doelmatige financieringswijze is afgesproken. In overleg met alle deelnemers heeft het Ministerie van EL&I in de gebruikersraad Handelsregister van 13 maart 2011 hiertoe een voorstel uitgewerkt en  bij brief van 29 november 2011 «Budgetfinanciering Nieuw Handelsregister» (EL&I/FEZ/11166197) is een definitief voorstel gedaan. De overheveling betreft de bijdrage van de provincies aan Budgetfinanciering Nieuw Handelsregister, dat per 1 januari 2012 van start gaat voor de periode van twee jaar. Hiermee vervalt facturatie van elektronische producten en diensten uit het Handelsregister. De bijdrage van € 73 000 per jaar is gebaseerd op het gebruik 2010 en zal in 2014 wordt herijkt op basis van het werkelijke gebruik over 2012 en 2013.

4) Zwemwaterrichtlijn EU (decentralisatie-uitkering)

De provincies worden voor de periode 2012–2015 gecompenseerd via een bedrag van € 1,2 miljoen per jaar voor de kosten die worden gemaakt in verband met de implementatie van de Europese Zwemwaterrichtlijn.

5) Green Deal (decentralisatie-uitkering)

Het kabinet beoogt met de Green Deal Overijssel een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de maatschappij en vergroening van de economie op korte en lange termijn. Bij de Green Deal Overijssel gaat het om concrete uitvoering van energiebesparingsmaatregelen. Hiervoor ontvangt de provincie Overijssel in 2012 € 2 miljoen via een decentralisatie-uitkering uit het provinciefonds.

6) Bijdrage budgetfinanciering BRK

De basisregistratie Kadaster bestaat uit de kadastrale registratie en de Kadastrale Kaart. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft besloten per 1 januari 2012 over te gaan op budgetfinanciering van de informatieverstrekking uit de BRK voor alle overheidsorganisaties, met uitzondering van gemeenten. Voor de bekostiging van de basisregistratie Kadaster (BRK) wordt daarom structureel € 679 000 uitgenomen uit het provinciefonds. Zie hiervoor ook de uitname t.b.v. het Nieuw Handelsregister (punt 3)

7) Waddenfonds (decentralisatie-uitkering)

De onderuitputting 2011 van het Waddenfonds van € 66,491 miljoen wordt toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering «Waddenfonds» in het provinciefonds.

8) Nationale gebiedsontwikkelingen (decentralisatie-uitkering)

Voor het project Mobiliteitscentrum Zalco wordt € 0,1 miljoen gedecentraliseerd naar de provincie Zeeland.

9) Accres tranche 2012

Het accres 2012 is onderdeel van de normeringsystematiek. Als gevolg van mutaties in de netto gecorrigeerde rijksuitgaven wordt het accres 2012 verlaagd met € 20 657 000.

2. Het beleidsartikel

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het provinciefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het provinciefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de provincies) inzichtelijk gemaakt.

Tabel B2: Bugettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 

Stand ontwerpbegroting 2012 (1)

Mutaties 1ste suppletoire begroting 2012 (2)

Stand 1ste suppletoire begroting 2012 (3)=(1+2)

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Verplichtingen

1 116 489

48 107

1 164 596

– 19 484

– 18 484

– 20 209

– 21 409

– 21 409

Uitgaven:

1 116 489

48 107

1 164 596

– 19 484

– 18 484

– 20 209

– 21 409

– 21 409

                 

Onderzoek en Bijdragen organisaties

               

1.

Kosten Financiële- verhoudingswet

100

0

100

0

0

0

0

0

                 

Programma-uitgaven

               

1.

Algemene uitkering c.a.

485 089

– 21 412

463 677

– 21 409

– 21 409

– 21 409

– 21 409

– 21 409

2.

Integratie-uitkeringen

0

1

1

0

0

0

0

0

3.

Decentralisatie-uitkeringen

631 300

69 518

700 818

1 925

2 925

1 200

0

0

                 

Ontvangsten:

1 116 489

48 107

1 164 596

– 19 484

– 18 484

– 20 209

– 21 409

– 21 409

Toelichting

Mutaties 1ste suppletoire begroting

Verplichtingen

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het provinciefonds voor het jaar 2012 met € 48 107 000 te verhogen en te brengen op € 1 164 596 000. De mutaties worden hieronder in tabel B3 opgesomd. De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.

Tabel B3: Verplichtingenbedrag provinciefonds 2012 (x € 1 000)

Stand verplichtingenbedrag ontwerpbegroting 2012

 

1 116 489

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   
     

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

– 275

 

Nieuw Handelsregister

– 73

 

Zwemwaterrichtlijn EU (decentralisatie-uitkering)

1 200

 

Green Deal (decentralisatie-uitkering)

2 000

 

Bijdrage budgetfinanciering BRK

– 679

 

Waddenfonds (decentralisatie-uitkering)

66 491

 

Nationale gebiedsontwikkelingen (decentralisatie-uitkering)

100

 

Accres tranche 2012

– 20 657

 
     

Totaal nieuwe mutaties:

 

48 107

Stand verplichtingenbedrag bij 1ste suppletoire begroting 2012

 

1 164 596

Waarvan verplichtingenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet

 

100

Waarvan verplichtingenbedrag algemene uitkering

 

463 680

Waarvan verplichtingenbedrag integratie-uitkeringen

 

0

Waarvan verplichtingenbedrag decentralisatie-uitkeringen

 

700 816

Uitgaven

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het provinciefonds met € 48 107 000 te verhogen en te brengen op € 1 164 596 000. De mutaties worden in tabel B4 opgesomd. De mutaties die plaatsvinden met betrekking tot de verplichtingen zijn ook van toepassing op de uitgaven. Er zijn echter nog drie mutaties, die wel effect hebben op het uitgavenbedrag 2012, maar niet op het verplichtingenbedrag 2012. Het gaat om de «wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2011», «wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2011» en «wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2011». De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.

Tabel B4: Uitgavenbedrag provinciefonds 2012 (x € 1 000)

Stand uitgavenbedrag ontwerpbegroting 2012

 

1 116 489

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   
     

Saldo mutaties in de verplichtingen (verplichtingen=uitgaven) (zie tabel B3)

48 107

 

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2011

1

 

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2011

2

 

Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2011

– 3

 
     

Totaal nieuwe mutaties:

 

48 107

Stand uitgavenbedrag bij 1ste suppletoire begroting 2012

 

1 164 596

Waarvan uitgavenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet

 

100

Waarvan uitgavenbedrag algemene uitkering

 

463 677

Waarvan uitgavenbedrag integratie-uitkeringen

 

1

Waarvan uitgavenbedrag decentralisatie-uitkeringen

 

700 818

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de ontvangsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het provinciefonds voor 2012 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 48 107 000 verhoogd tot € 1 164 596 000.

3. Integratie-uitkeringen

In tabel B5 is een overzicht opgenomen van de integratie-uitkeringen.

Tabel B5: Overzicht integratie-uitkeringen provinciefonds 2012 (x € 1 000)

Omschrijving

2012

Integratie-uitkering begroting 2012:

 
   

Subtotaal

0

   

Nog niet eerder opgenomen in een begroting:

 

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2011

1

   

Subtotaal

1

Totaal:

1

4. Decentralisatie-uitkeringen

In tabel B6 is een overzicht opgenomen van de decentralisatie-uitkeringen.

Tabel B6: Overzicht decentralisatie-uitkeringen provinciefonds 2012 (x € 1 000)

Omschrijving

2012

Decentralisatie-uitkering begroting 2012:

 

Bedrijventerreinen

24 330

Bodemsanering

56 796

DU Ontwikkel / OEM variabel

428 243

Externe veiligheid

20 000

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

59 034

Julianasluis

2 700

Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK)

2 262

Regeling cultuurparticipatie

8 123

Regionale luchthavens

934

Waddenfonds

28 878

Subtotaal

631 300

   

Nog niet eerder opgenomen in een begroting:

 

Bodemsanering

– 275

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2011

2

Zwemwaterrichtlijn EU

1 200

Green Deal

2 000

Waddenfonds

66 491

Nationale gebiedsontwikkelingen

100

Subtotaal

69 518

Totaal:

700 818

Naar boven