33 279 Internationale militaire samenwerking

Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 mei 2013

Samen met mijn Duitse ambtgenoot Thomas de Maizière heb ik vandaag in Berlijn een Declaration of Intent ondertekend over de intensivering van de defensiesamenwerking tussen Nederland en Duitsland. Hierbij bied ik u de tekst van deze verklaring aan1.

Nederland heeft zijn veiligheid in nauwe verbondenheid met andere landen georganiseerd. Na de Tweede Wereldoorlog is ons veiligheids- en defensiebeleid in belangrijke mate verankerd in multilaterale organisaties zoals de Navo en de EU. Ook onderhoudt Nederland een netwerk van bilaterale relaties om zijn veiligheidsbelangen te beschermen.

De internationale inbedding van de krijgsmacht is onverminderd urgent. Om te kunnen beschikken over een krijgsmacht die past bij de positie van Nederland in de wereld en die dienstbaar is aan onze veiligheidsbelangen, zijn we in toenemende mate op samenwerking met onze veiligheidspartners aangewezen. Dit geldt zowel voor de uitvoering van de operationele hoofdtaken – de verdediging van het eigen en het bondgenootschappelijk grondgebied, de bevordering van de internationale rechtsorde en de ondersteuning van civiele autoriteiten – als voor de inrichting van de krijgsmacht.

De defensiesamenwerking met Duitsland is in dit verband van grote betekenis. Met de ondertekening van de Declaration of Intent hebben beide landen niet alleen de goede samenwerkingsrelatie bestendigd, maar hebben zij daaraan een nieuwe dimensie toegevoegd. Ook op terreinen waar we tot op heden nog niet intensief samenwerken, gaan we de komende jaren de banden verder aanhalen.

De volgende samenwerkingsdomeinen springen in het oog:

1e Duits/Nederlandse Legerkorps in Münster

Deze samenwerking bestaat sinds 1995. Het Corps heeft zich ontwikkeld tot een snel inzetbaar (land) hoofdkwartier en is als zodanig een toonbeeld van samenwerking en integratie. In de DoI is de intentie vastgelegd om het Corps binnen de nieuwe Navo-structuur verder te ontwikkelen tot een Joint Task Force hoofdkwartier met een Joint Command and Control capaciteit. Op CDS-niveau is onlangs overeengekomen ernaar te streven dit hoofdkwartier in 2017 aan te bieden voor het lange termijn rotatieplan van de Navo.

Integratie van de 11 Luchtmobiele Brigade in de Division Schnelle Kräfte

In 2014 wordt in Duitsland de Division Schnelle Kräfte opgericht. Het is de intentie om de 11 Luchtmobiele Brigade samen te voegen met deze divisie om op termijn tot een geïntegreerde wijze van opereren te komen. De aansturing zal dan geschieden door een gezamenlijk stafelement in Duitsland waarbij stafofficieren worden uitgewisseld. De troepen blijven echter op hun eigen locaties gelegerd. De integratie levert voordelen op voor opleiding en training en bevordert de gezamenlijke inzetmogelijkheden.

Intensivering van de samenwerking van Grondgebonden Lucht- en Raketverdediging

De Duits-Nederlandse samenwerking op dit gebied bestaat al enkele jaren. Beide landen beschikken over dezelfde systemen (Patriot) en zetten die bovendien gezamenlijk in, zoals nu in Turkije. De verdere intensivering van deze samenwerking moet resulteren in een geïntegreerd stafelement dat alle grondgebonden lucht- en raketverdedigingseenheden aanstuurt. Net als bij de 11 Luchtmobiele Brigade en de Division Schnelle Kräfte levert deze integratie voordelen op voor opleiding en training, waardoor de exploitatie van deze schaarse capaciteiten doelmatiger wordt en de gezamenlijke inzet eenvoudiger.

Samenwerking Onderzeedienst

Uit het oogpunt van schaalvoordelen en het behoud van schaarse kennis op het gebied van onderzeebootbouw ligt het voor de hand dat Nederland en Duitsland toenadering tot elkaar zoeken. Door samen op te leiden en te trainen en van elkaars opleidingsfaciliteiten gebruik te maken, kunnen schaarse capaciteiten en middelen doelmatiger worden geëxploiteerd en effectiever ingezet.

Tot slot

Met de bekrachtiging van de gezamenlijke voornemens om de bilaterale samenwerkingsrelatie te verstevigen, zet het kabinet concrete, verdergaande stappen op weg naar internationale militaire samenwerking. Deze samenwerking vergroot het handelingsvermogen van onze krijgsmacht. Nederland en Duitsland leveren zo een bijdrage aan de versterking van het Europese veiligheids- en defensiebeleid.

De minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven